Veřejná zakázka: Baťův kanál Spytihněv, oprava mostu a přístupové komunikace – projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10857
Systémové číslo VZ: P18V00000672
Datum zahájení: 15.05.2018
Nabídku podat do: 31.05.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Baťův kanál Spytihněv, oprava mostu a přístupové komunikace – projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení a zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu „Baťův kanál Spytihněv, oprava mostu a přístupové komunikace“ (dále jen „stavba“) v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Investičním záměrem zpracovaným zadavatelem 11. 1. 2018 a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN IS, ČSN EN ISO, atd.) a standardy

a dokumentace pro provedení stavby „Baťův kanál Spytihněv, oprava mostu a přístupové komunikace“ (dále jen „stavba“) dle relevantních právních předpisů, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.

Součástí dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat taktéž technologický postup provádění stavebních prací, včetně způsobu jeho kontroly.
Dokumentace bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

a dále plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plán bude zpracován oprávněnou osobou v souladu správními předpisy dle předchozí věty

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dřevařská 11,
602 00
Brno

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky