Veřejná zakázka: Modernizace nápustného stavidla Veselí n. M. - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 11023
Systémové číslo VZ: P18V00000838
Datum zahájení: 11.06.2018
Nabídku podat do: 25.06.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace nápustného stavidla Veselí n. M. - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení a zpracování :

1. Projektové dokumentace:
a) k žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu (dále jen „stavba“) v rozsahu podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Investičním záměrem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.
Dokumentace ve stupni uvedeném v předchozím odstavci smlouvy bude nejprve zpracována jako „čistopis dokumentace“ pro územní rozhodnutí (dále „čistopis“), jehož součástí bude i zpracování kalkulace objemu stavebních prací a stavebních nákladů, které budou pokrývat veškeré náklady potřebné na uvedení stavby do provozu. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli vzájemně odsouhlasený čistopis v počtu 1 paré a 1 na CD a to do 30. 9. 2018, jak vyplývá z článku III. odst. 1 této smlouvy.
Objednatel projedná čistopis s poskytovatelem dotace a předá zhotoviteli příp. návrhy na revize, připomínky a podmínky schváleného záměru projektu investiční akce „Modernizace nápustného stavidla Veselí n. M.“, které se zhotovitel zavazuje zapracovat.
Po obdržení souhlasu ze strany poskytovatele dotace odsouhlasí objednatel konečnou podobu čistopisu a vyzve emailem na kontakt uvedený v záhlaví této smlouvy zhotovitele k dokončení dokumentace pro územní rozhodnutí na základě upřesněného čistopisu. Přičemž vyzváním objednatele dle předchozí věty počíná běžet lhůta pro zpracování DUR dle článku III. odst. 1 této smlouvy.
b) k žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu (dále jen „stavba“) v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Investičním záměrem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.
c) pro provedení stavby (dále jen „stavba“) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.

Součástí dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat taktéž technologický postup provádění stavebních prací, především zemních hrází a betonových zdí, včetně způsobu jeho kontroly.
Dokumentace bude dále obsahovat aktualizaci harmonogramu provádění prací a zásad organizace výstavby. Dokumentace bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
a dále
d) plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plán bude zpracován oprávněnou osobou v souladu správními předpisy dle předchozí věty.
Součástí je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména získání patřičných pravomocných povolení a rozhodnutí.

2. Předmětem zakázky je rovněž výkon autorského dozoru („AD“) při provádění stavby dle zpracované projektové dokumentace v rozsahu 30 hodin.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dřevařská 11,
602 00
Brno

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků