Veřejná zakázka: Zpracování projektových dokumentací pro areál Hřebčína Kladruby nad Labem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7386
Systémové číslo: P16V00001342
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.07.2016
Nabídku podat do: 29.07.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektových dokumentací pro areál Hřebčína Kladruby nad Labem
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
a) ČÁST 1 – Předmětem této části veřejné zakázky je nabídka na zajištění projektové a inženýrské činnosti – dokumentace pro územní řízení resp. dokumentace pro stavební povolení (případně ohlášení stavby) v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby (DSP,DPS) na níže specifikované objekty:
• Rekonstrukce historické stodoly „na Miláčku“ na pozemku p.č. 376 v k.ú. Kladruby nad Labem – nejzachovalejší stodola v areálu NHK. Návrh její rekonstrukce bude vzorovým návrhem pro rekonstrukci a stavbu dalších 3 stodol. Při návrhu rekonstrukce bude brán zřetel na historickou architektonickou a funkční hodnotu objektu. Všechny stodoly budou využívány ke svému účelu (uskladňování krmiva pro koně).
• Rekonstrukce historické stodoly Františkov na pozemku p.č. 688 v k.ú. Selmice – odstranění nevhodných úprav z 80tých let 20. století a navrácení původního vzhledu za využití vzoru z výše uvedené stavby.
• Odstranění plechové stodoly – ocelokolny na pozemku p. č. 465 v k.ú. Kladruby nad Labem – zajištění dokumentace bouracích prací dle aktuální vyhlášky a zpracování prováděcí projektové dokumentace na výstavbu zcela nové stodoly dle vzoru výše.
• Výstavba nové stodoly Josefov na místě původní shořelé, odvoz sutě a úprava okolí na p.č. 318 v k.ú. Kladruby nad Labem - zpracování prováděcí projektové dokumentace na výstavbu zcela nové stodoly dle vzoru výše.Obnova se týká také zhotovení nebo rekonstrukce oplocení u těchto objektů.

• Rekonstrukce stáje Paddock na pozemku p. č. 288 v k.ú. Kladruby nad Labem – zhotovení DSP a DPS aktualizací stávající dokumentace pro stavební povolení z roku 2012 (příloha zadávací dokumentace). Součástí řešení bude i odkanalizovaní objektu, návrh vhodného povrchu mezi budovou a oplocením a návrh nového oplocení (výměna ohradníků z ocelových trubek za dřevěné).

Projektové dokumentace budou vypracovány v souladu se zněním vyhlášky č. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Výkon inženýrské činnosti bude v rozsahu vedoucím k zajištění právoplatného povolení realizace stavby.
Dokumentace pro příslušný stupeň PD bude zpracována ve 4 tištěných pare a 1x v elektronické verzi na CD (není-li v návrhu sod v odstavci III.1 uvedeno jinak).

b) ČÁST 2 – Předmětem této části veřejné zakázky je nabídka na zhotovení prováděcí projektové dokumentace včetně související inženýrské činnosti (zajištění všech rozhodnutí a závazných stanovisek orgánů státní správy) na revitalizaci parku Mošnice a obnovu ovocných alejí v areálu NHK.

• Revitalizace parku Mošnice bude spočívat v prostorové a druhové úpravě zeleně (základním záměrem projektu je uvolnění mohutných stromů ze zápoje náletových či nevhodně vysazených porostů a návrh ošetření stromů stromolezeckou technikou). Uvolňování musí být postupné, aby nedocházelo k náhlému exponování korun přímému slunečnímu oslunění. Dále je záměrem úprava a výsadba dřevin v souladu s historickou kompozicí parku a odstranění nevhodných smrkových stěn. Při úpravách je vhodné dodržet pohledové prostory parku.
• Při přípravě projektové dokumentace se bude vycházet ze zpracované Studie proveditelnosti obnovy přírodně krajinářského parku Mošnice (RNDr. Trpáková a spol., 2006) a z návrhů v Management Planu Národního hřebčína (New Visit, 2012). Při tvorbě návrhů musí být brán zřetel na skutečnost, že park je významnou lokalitou výskytu chráněných druhů hmyzu a živočichů.
• Obnova ovocných alejí podél cest p.č. 911, 915, 941, 929, 936, 955, 831 a 828 v k.ú. Kladruby nad Labem bude spočívat v návrhu ošetření a kácení stávajících stromů a návrhu výsadeb druhově vhodných ovocných i ostatních dřevin. Výchozím podkladem bude opět Management Plán Národního hřebčína (New Visit, 2012).
• Návrh revitalizace zeleně na pozemku p. č. 288 v k.ú. Kladruby nad Labem - prostorová a druhová úprava, doplnění živých plotů, odstranění nevhodných dřevin v živém plotě.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Národní hřebčín Kladruby nad Labem
 • IČO: 72048972
 • Poštovní adresa:
  Kladruby nad Labem 1
  533 14 Kladruby nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 507403

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Kladruby nad Labem 1
53314 Kladruby nad Labem

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy