Formulář 02 - Oznámení o zakázce

Název formuláře Oznámení o zakázce
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7502021005889


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Identifikační číslo:
00020478
Poštovní adresa:
Těšnov 65/17
Obec:
Praha 1 - Nové Město
PSČ:
110 00
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 221812909
K rukám:
Dana Kounovská
       
E-mail:
dana.kounovska@mze.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://eagri.cz/public/web/mze/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
Elektronický přístup k informacím (URL):
https://zakazky.eagri.cz/dns00000025
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):
https://zakazky.eagri.cz/dns00000025
Podrobnější informace uveďte v příloze A
Další informace lze získat:
 
 
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
 
 
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
 
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI
zemědělství

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA PROSTŘEDKY ICT V REZORTU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
(vyberte pouze jednu kategorii - stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá danému předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
 
Kategorie služeb:
č.
(pro kategorie viz příloha C1)
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Česká republika
Kód NUTS CZ0 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
II.1.3) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)
Počet
nebo (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy

Doba platnosti rámcové smlouvy:
v letech: nebo v měsících:
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky:

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to relevantní, pouze číselné údaje):
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
   
Měna:
NEBO rozsah:
mezi a
Měna:
Četnost a hodnota zakázek, keré mají být zadány (uveďte pokud je možné):
II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky serverů, záznamových a paměťových medií, výpočetní techniky včetně skenerů, tiskáren a grafických tabletů, počítačů, zobrazovacích jednotek, příslušenství pro vkládání dat a záznam dat pro potřeby Centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů.
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
30200000-1
 
Další předměty
30234000-8
48820000-2
30232000-4
30230000-0
 
 
 
 
II.1.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
II.1.8) Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
Pokud ano, nabídky mohou být předkládány pro
II.1.9) Informace o variantách
Budou přijímány varianty

II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní)
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
250 000 000
Měna: CZK
nebo
rozsah: mezi a Měna:
II.2.2) Informace o opcích (je-li to relevantní)
Opce
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:
Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících:     nebo dnech:     (ode dne zadání zakázky)  
II.2.3) Informace o obnovení zakázek (je-li to relevantní)
Tuto zakázku lze obnovit
 
Počet možných obnovení (je-li znám):   NEBO rozsah: mezi   a 
 
Je-li známo, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
 v měsících:   nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)

II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ
Doba trvání v měsících:  24  nebo dnech:   (ode dne zadání zakázky)
nebo
Zahájení
(dd/mm/rrrr)  
Dokončení
(dd/mm/rrrr)  

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Centrální zadavatel si vyhrazuje právo v případě veřejných zakázek zadávaných v DNS využít institutu jistoty, která v případě využití tohoto práva stanoví ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 95 ZVZ.

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Podrobné obchodní podmínky včetně konkrétních platebních podmínek budou pro jednotlivé veřejné zakázky zadávané v DNS stanovovány vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 95 ZVZ.

III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (je-li to relevantní)

III.1.4) Další zvláštní podmínky (je-li to relevantní)
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek

III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 ZVZ, a to doklady dle § 53 odst. 3 ZVZ.
Zadavatel požaduje prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) a b) ZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku uchazeče a dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
V souladu s ustanovením § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ předloží uchazeč čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
III.2.3) Technická způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
Dodavatel předloží seznam významných dodávek realizovaných v posledních 3 letech a prokáže, že realizoval min. 5 dodávek obdobného charakteru v rozsahu každé z nich ve výši min. 200 tis. Kč bez DPH.
III.2.4) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)
 
 

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
III.3.2) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Odůvodnění volby urychleného řízení:
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení)
(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)
Odůvodnění volby urychleného řízení:
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
(užší a jednací řízení, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců
   
nebo
Předpokládaný minimální počet
a, je-li to relevantní, maximální předpokládaný počet
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní dialog)
 
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek
 

IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
nebo
 
 
Kritéria
Váha
1.
2.
3.
4.
5.
Kritéria
Váha
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba
 
Pokud ano, (ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě:
Centrální zadavatel si vyhrazuje právo v případě veřejných zakázek zadávaných v DNS využít institutu elektronické aukce pro hodnocení nabídek. Tuto skutečnost oznámí ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 95 ZVZ.

IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
33382/2015-MZE-13310
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
(pokud ano)
         
   
Číslo oznámení v Úř. věst.:
2015/S 015-022404 ze dne 22/01/2015 (dd/mm/rrrr)
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: (dd/mm/rrrr) Čas: (hh:mm)

Dokumentace za úplatu

Pokud ano, uveďte cenu (pouze číselné údaje)
Měna:
Podmínky a způsob platby:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 12/08/2015 (dd/mm/rrrr) Čas: 10:00 (hh:mm)
IV.3.5) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (je-li známo, v případě omezeného a vyjednávacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum: (dd/mm/rrrr)    
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Do: 30/06/2017 (dd/mm/rrrr)
NEBO doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 12/08/2015 (dd/mm/rrrr)
Čas:
10:00 (hh:mm)
(je-li to relevantní) Místo:
Sídlo zadavatele
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní)
 
(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O OPAKOVÁNÍ ZAKÁZEK (je-li to relevantní)
Jde o opakovanou zakázku
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
(dd/mm/rrrr)
VI.2) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
VI.3) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejných zakázek v rámci DNS bude zpravidla dle § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena. Toto bude vždy upřesněno v jednotlivých výzvách dle § 95 odst. 5 písm. e) ZVZ.

Veškerá komunikace a odesílání písemností (včetně podání předběžných nabídek a podání nabídek) v průběhu DNS bude probíhat výhradně elektronickou formou prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa:
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec:
Brno
PSČ:
604 55
Stát:
CZ
E-mail:
posta@compet.cz
Tel.:
+420 542167811
Internetová adresa (URL):
http://www.compet.cz
Fax:
+420 542167115

Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:

VI.4.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.4.2 NEBO podle potřeby bod VI.4.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
23/06/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA A
DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA

I) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místo:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

II) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A DALŠÍ DOKUMENTY

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místo:
Tel.:
K rukám:
       
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

III) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, KAM JE TŘEBA ZASLAT NABÍDKY / ŽÁDOSTI O ÚČAST

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místo:
Tel.:
K rukám:
       
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Česká akademie zemědělských věd
Identifikační číslo:
48135291
Poštovní adresa:
Těšnov 65/17
Obec:
Praha 1
PSČ:
110 05
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Česká plemenářská inspekce
Identifikační číslo:
00639613
Poštovní adresa:
Štěpánská 626/63
Obec:
Praha 1
PSČ:
110 00
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Lesy České republiky, státní podnik
Identifikační číslo:
42196451
Poštovní adresa:
Přemyslova 1106
Obec:
Hradec Králové
PSČ:
501 68
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik
Identifikační číslo:
43833560
Poštovní adresa:
Ústrašice 63
Obec:
Tábor
PSČ:
390 02
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
Identifikační číslo:
72048972
Poštovní adresa:
Kladruby nad Labem 1
Obec:
Kladruby nad Labem
PSČ:
533 14
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Národní zemědělské muzeum Praha
Identifikační číslo:
75075741
Poštovní adresa:
Kostelní 1300/44
Obec:
Praha 7
PSČ:
170 00
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Identifikační číslo:
49241494
Poštovní adresa:
Za Poříčskou branou 256/6
Obec:
Praha 8
PSČ:
186 00
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Povodí Moravy, státní podnik
Identifikační číslo:
70890013
Poštovní adresa:
Dřevařská 11
Obec:
Brno
PSČ:
601 75
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Povodí Ohře, státní podnik
Identifikační číslo:
70889988
Poštovní adresa:
Bezručova 4219
Obec:
Chomutov
PSČ:
430 03
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Povodí Odry, státní podnik
Identifikační číslo:
70890021
Poštovní adresa:
Varenská 3101/49
Obec:
Moravská Ostrava, Ostrava
PSČ:
702 00
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Povodí Vltavy, státní podnik
Identifikační číslo:
70889953
Poštovní adresa:
Holečkova 106/8
Obec:
Praha 5
PSČ:
150 24
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Povodí Labe, státní podnik
Identifikační číslo:
70890005
Poštovní adresa:
Víta Nejedlého 951
Obec:
Hradec Králové
PSČ:
500 03
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s.
Identifikační číslo:
25946901
Poštovní adresa:
Slatiňanská 135
Obec:
Nasavrky
PSČ:
538 25
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Státní pozemkový úřad
Identifikační číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Husinecká 1024/11a
Obec:
Praha 3
PSČ:
130 00
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Státní veterinární správa
Identifikační číslo:
00018562
Poštovní adresa:
Slezská 7/100
Obec:
Praha
PSČ:
120 56
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Státní veterinární ústav JIHLAVA
Identifikační číslo:
13691554
Poštovní adresa:
Rantířovská 93/20
Obec:
Jihlava
PSČ:
586 01
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Státní veterinární ústav Olomouc
Identifikační číslo:
13642103
Poštovní adresa:
Jakoubka ze Stříbra č. 1
Obec:
Olomouc
PSČ:
779 00
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Státní veterinární ústav Praha
Identifikační číslo:
00019305
Poštovní adresa:
Sídlištní 136/24
Obec:
Praha 6
PSČ:
165 03
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Identifikační číslo:
75014149
Poštovní adresa:
Květná 15,
Obec:
Brno
PSČ:
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Státní zemědělský intervenční fond
Identifikační číslo:
48133981
Poštovní adresa:
Ve Smečkách 801/33
Obec:
Praha 1 – Nové Město
PSČ:
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a. s.
Identifikační číslo:
27146235
Poštovní adresa:
Třanovského 622/11
Obec:
Praha 6
PSČ:
163 04
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Identifikační číslo:
00020681
Poštovní adresa:
Nábřežní 1326
Obec:
Brandýs n/L. - Stará Boleslav
PSČ:
250 01
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Identifikační číslo:
00019453
Poštovní adresa:
Hudcova 56A
Obec:
Brno
PSČ:
621 00
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Identifikační číslo:
00027251
Poštovní adresa:
Mánesova 1453/75
Obec:
Praha 2
PSČ:
120 56
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Identifikační číslo:
00020338
Poštovní adresa:
Hroznová 63/2
Obec:
Brno
PSČ:
656 06
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Identifikační číslo:
00020702
Poštovní adresa:
Strnady 136
Obec:
Jíloviště
PSČ:
252 02
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Identifikační číslo:
00027049
Poštovní adresa:
Žabovřeská 250
Obec:
Praha 5
PSČ:
156 27
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
Identifikační číslo:
00027022
Poštovní adresa:
Radiová 7
Obec:
Praha 10
PSČ:
102 31
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Identifikační číslo:
00027006
Poštovní adresa:
Drnovská 507/73
Obec:
Praha 6
PSČ:
161 06
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Identifikační číslo:
00027162
Poštovní adresa:
Hudcova 296/70
Obec:
Brno
PSČ:
621 00
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
Identifikační číslo:
00027031
Poštovní adresa:
Drnovská 507,
Obec:
Praha 6
PSČ:
161 00
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Identifikační číslo:
00027014
Poštovní adresa:
Přátelství 815
Obec:
Praha 10
PSČ:
104 00
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Zemský hřebčinec Písek, státní podnik
Identifikační číslo:
48204285
Poštovní adresa:
U Hřebčince 479
Obec:
Písek
PSČ:
397 01
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

IV) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Zemský hřebčinec Tlumačov, státní podnik
Identifikační číslo:
13695673
Poštovní adresa:
Dolní 115
Obec:
Tlumačov
PSČ:
763 62
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------