Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Servisní a materiálová smlouva na kopírovací stroje KONICA MINOLTA II 2024 - 2026
Odesílatel Jana Wágnerová
Organizace odesílatele Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský [IČO: 00020338]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.01.2024 14:31:01
Předmět Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

ŽÁDOST o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 23.1.2024:

Dobrý den,

Zadavatel v Zadávací dokumentaci části 7.2 Technické kvalifikační předpoklady požaduje:
Účastník předloží:
- buď kopii Certifikátu společnosti na instalaci a servis zařízení Konica Minolta, o účasti v Evropském partnerském programu společnosti Konica Minolta na úrovni Premium nebo Elite Partner, který zajišťuje, že společnost zaměstnává proškolené servisní techniky na multifunkční kopírovací stroje Konica Minolta BizHub s návazností na tiskový software typu SafeQ,
- nebo účastník předloží kopii Certifikátu servisního technika k servisu barevných multifunkčních kopírovacích strojů Konica Minolta Bizhub, color stroje úrovně C2 (např. C224e) nebo C3 (např. C308, C300i,), vydaný výrobcem multifunkčních zařízení nebo zástupcem tohoto výrobce,
- předložený certifikát musí být ověřitelný u výrobce tiskového zařízení, popř. u oficiálního zástupce tohoto výrobce,

K výše uvedenému souhrnně uvádíme, že vzhledem k detailní znalosti vašeho tiskového prostředí nerozumíme navýšení požadovaných předmětných podmínek ve srovnání s Veřejnou zakázkou, na základě jejího výsledku se nyní poskytují obdobné Servisní a materiálové služby na kopírovací stroje KONICA MINOLTA. V předminulém období, kdy popsané činnosti na zařízeních Konica Minolta, realizovala dle uzavřené smlouvy naše společnost, jsme v průběhu spolupráce nezaznamenali výtky z vaší strany ve smyslu požadovaných parametrů kvality služby a ani z diagnostických dat jsme nezaznamenali, že by zařízení byla například přetěžována a nedostačovala účelu jejich použití. Rovněž
v rámci průběžných projektových diskusí jsme zástupcům zadavatele doporučili zachování
stávajících součinností před uzavřením smlouvy, a to zejména z důvodu znalosti prostředí a tlaku na úspory. Je nutno také zdůraznit, že v průběhu Covid období, umocněným dvěma požáry výroby originálním spotřebních materiálů KONICA MINOLTA, se naprosto zpřetrhaly standardní dodavatelské řetězce. Poučeni o tyto zkušenosti, jejichž opakování nelze v budoucnu vyloučit, konstatujeme, že je dnes nutné mít připraveny procesy, které umožní správně reagovat na tyto, v minulosti neřešené rizikové faktory. Současně bychom chtěli uvést, že i v této veřejné zakázce ctíte princip účelnosti, hospodárnosti a efektivity (známe jako zásady 3E), doporučujeme koncepci požadovaných součinností před uzavřením smlouvy v níže uvedeném rozsahu, který zajistí hospodářskou soutěž mezi kompetentními subjekty, umožní větší výběr v nabídkách a tím i větší pravděpodobnost získat ekonomicky nejvýhodnější řešení, a to při zachování funkčnosti s ohledem na zátěž spočívající ve stále se snižujícímu objemu tisku nejen vaší organizace. Konečně máte s tímto postupem velmi dobrou praktickou zkušenost, když jste kupovali poslední multifunkční zařízení, tak vypsání veřejné zakázky s minimálními požadavky na certifikáty umožnilo zmiňovanou
hospodářskou soutěž mezi uchazeči a docílení atraktivní kupní ceny tehdy vysoutěžených produktů KONICA MINOLTA.

Z výše uvedených důvodů žádáme zadavatele o úpravu Zadávací dokumentace části 7.2 Technické kvalifikační předpoklady v rozsahu :
Účastník předloží:
čestné prohlášení dodavatele, že
- je schopen provádět servisní a materiálové služby zařízení Konica Minolta bizhub C224e,
bizhub C308, bizhub C300i a servisní a implementační služby SW SafeQ v.6,
- disponuje náležitě kvalifikovaným personálem, nástroji a dalším potřebným vybavením.

ODPOVĚĎ s odůvodněním:

Po důkladném zvážení jsme se rozhodli ponechat naše technické kvalifikační předpoklady beze změny.
Zadavatel požaduje, aby účastník předložil kvalifikační doklady dle výzvy k podání nabídek ze dne 15.1.2024, č.j. UKZUZ009343/2024.
Důvodem je, že certifikáty, které požadujeme, jsou pro nás klíčové pro zajištění kvality a spolehlivosti služeb, které očekáváme od dodavatele. Tyto certifikáty nám poskytují jistotu, že dodavatel má potřebné znalosti a dovednosti pro instalaci a servis zařízení Konica Minolta a pro práci s tiskovým softwarem typu SafeQ.

Předložením zadavatelem požadovaných dokladů účastník prokáže, že
• je schopen zajistit servisní zásah proškoleným personálem v požadovaném počtu, což má přímý dopad na reakční čas a kvalitu servisního zásahu,
• servisní zásah je díky tomu proveden dle postupu, který doporučuje výrobce a jsou bezodkladně použity originální náhradní díly, což má přímý dopad na celkovou životnost stroje.

Zadavatel předpokládá využití strojů i po době plnění veřejné zakázky, proto trvá na kvalitě servisního zajištění zařízení, která maximálně prodlouží jeho životnost. Vzhledem k výše uvedenému se zadavatel nechce spokojit pouze s předložením čestného prohlášení účastníka řízení.

Oproti předchozímu výběrovému řízení došlo ke změně kvalifikačních předpokladů tak, že je možno doložit i jiný certifikát servisního technika vydaný výrobcem multifunkčních zařízení než certifikát PREMIUM PARTNER nebo ELITE PARTNER.