Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění provozu a legislativního rozvoje Digitalizační platformy ÚKZÚZ a digitálních služeb 2024 - 2027
Odesílatel Eva Czerná
Organizace odesílatele Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský [IČO: 00020338]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.02.2024 09:25:52
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dotaz:

Zadavatel v odst. 3.2 dohody o ochraně důvěrných informací (dále jen „NDA“) stanoví, že dodavatel není oprávněn nakládat s důvěrnými informacemi, pokud NDA není účinná alespoň v části specifikované v odst. 9.1. V odst. 9.1 není specifikovaná účinnost NDA, a ani žádný jiný odstavec NDA obsahově neodpovídá znění odst. 3.2. Může zadavatel vysvětlit smysl odst. 3.2 NDA?

Odpověď:
Zadavatel zjistil chybu v psaní v odst. 3.2 dohody o ochraně důvěrných informací (NDA), kdy na místo chybně uvedeného odstavce 9.1, patří správně odst. 10.1.

Odstavec 3.2 NDA tedy správně zní : Nedohodnou-li se Strany jinak, Účastník není oprávněn nakládat s Důvěrnými informacemi, pokud tato Dohoda není účinná alespoň v části specifikované v odst. 10.1.


Přílohy
- Příloha č. 3 - Závazný vzor Dohody o ochraně důvěrných informací opravená.docx (45.39 KB)