Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění provozu a legislativního rozvoje Digitalizační platformy ÚKZÚZ a digitálních služeb 2024 - 2027
Odesílatel Eva Czerná
Organizace odesílatele Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský [IČO: 00020338]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.03.2024 14:22:50
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel následující dotaz:
připravujeme podání nabídky na předmětnou veřejnou zakázku a pro vyloučení všech pochybností bychom se rádi dotázali na následující:
Ve Vzorovém formuláři nabídky jsou v oddíle 6. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE ZPŮSOBILOSTI vyžadovány podpisy každého člena statutárního orgánu právnické osoby. Je skutečně nutné, aby dokument podepsali všichni statutární zástupci nebo postačí pokud dokument podepíše oprávněná osoba (jeden člen statutárního orgánu?
Předem děkujeme.

Odpověď:

zadavatel požaduje, aby každý člen statutárního orgánu podepsal čestné prohlášení Přílohy č. 2 - vzorový formulář nabídky, oddíl 6. Každý člen statutárního orgánu dodavatele prohlašuje sám za sebe, že splňuje podmínku uvedenou v § 74 odst. 1 ZZVZ, tj. podmínku trestní bezúhonnosti. Pokud nebudou chtít členové statutárního orgánu dodavatele podepisovat Přílohu č. 2 - Vzorový formulář nabídky, mohou doložit vlastní čestné prohlášené o trestní bezúhonnosti nebo kopii výpisu z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců před zahájením zadávacího řízení.

S pozdravem

JUDr. Eva Czerná