Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VD Dolní Beřkovice, sanace dna podjezí
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.04.2024 14:38:08
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky na stavební práce „VD Dolní Beřkovice, sanace dna podjezí“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky a podmínkách plnění naleznete ve Výzvě k podání nabídek a zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html