Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Realizace kontaktních a doplňkových akcí s účelem propagace sladkovodní akvakultury pro roky 2017 a 2018
Odesílatel Adam Homolka
Organizace odesílatele Zařízení služeb MZe s.p.o. [IČO: 71294295]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.04.2017 14:46:12
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
K Vašemu Dotazu č. 1:
Část a.:
Nikoliv, předpokládáte špatně. Předpokládaná hodnota VZ, tedy 6.050.000 Kč bez DPH, znamená, že Zadavatel může po období trvání smlouvy od Dodavatele objednávat libovolné množství věcí dle Katalogového listu a v něm předložených nabídkových cen, nicméně jakmile bude dosaženo předpokládané hodnoty zakázky Zadavatel již do konce období trvání smlouvy nemůže objednat nic dalšího. Částka předpokládané hodnoty v posledním sloupci je zde tedy uvedena čistě pro orientační účely a poukazuje na skutečnost, že součet jednotlivých nabídkových cen logicky nesmí přesáhnout předpokládanou hodnotu VZ.

Část b.:
Zásadní je sloupec F v Katalogovém listu, tedy Cena za jednotku bez DPH. V tomto sloupci na řádcích 64 a 65 naleznete sloučenou buňku, před kterou je napsáno CELKEM. Součet všech nabídkových cen za jednotlivé položky uvedený na tomto místě je nejzásadnější údaj, který tvoří hodnotu, s níž je počítáno při části hodnocení ceny.

K Vašemu Dotazu č. 2:
Navržená modelová akce musí vycházet jednak z toho, co je popsáno v části 3.2.1. Přílohy č. 4 Hodnotící kritéria a dále pak z Přílohy č. 5 Komunikační strategie 2016. Typ akce je kuchařská show za účelem propagace sladkovodních ryb včetně ochutnávky pro veřejnost. Maximální délka prezentační akce, pro kterou je modelový scénář určen, je 30 minut.

K Vašemu Dotazu č. 3:
Předem bychom rádi upozornili, že Zadavatel může, ale nemusí, objednávat akci pro školy či školu vaření v konkrétní podobě navrhované Dodavatelem v nabídce. Tato nabídka slouží především pro hodnocení originality a dalších obdobných kritérií popsaných v příloze Výzvy s názvem Hodnotící kritéria. Není možné upřesnit předpokládaný rozpočet jednotlivých akcí a každý Dodavatel musí sám stanovit, jakou částku pro danou část projektu vyčlení s přihlédnutím k obvyklým cenám na trhu a zároveň zajímavosti aktivit předkládaných v nabídce.

S pozdravem

Adam Homolka
Vedoucí sekce marketingu ZS MZe s.p.o.