Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka izotopového hmotnostního spektrometru s elementárním analyzátorem
Odesílatel Pavel Vrátný
Organizace odesílatele Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. [IČO: 00027006]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.10.2019 15:34:42
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Na základě upozornění jednoho z uchazečů změnil zadavatel prokázání profesní způsobilosti uvedené v ZD takto:
Prokázání profesní způsobilosti
Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží:
• výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
• doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění;
• čestné prohlášení, že v posledních pěti letech před zahájením této veřejné zakázky realizoval minimálně 2 zakázky s obdobným předmětem plnění (dodávka elementárního spektrometru, dodávka hmotnostního spektrometru apod.) do 1,5 mil. Kč bez DPH, jako je předmět této VZ.
Současně zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do:
4. 11. 2019 do 10:00 hodin