Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení SBĚR DAT Z AKVAKULTURY V ČR ZA ROK 2017
Odesílatel Jan Vodička
Organizace odesílatele Ústav zemědělské ekonomiky a informací [IČO: 00027251]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.11.2019 15:26:53
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
k první části vašeho dotazu uvádíme následující:

prokazování základní způsobilosti ve vztahu k nadlimitnímu režimu je taxativně vymezeno v § 75 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). Ve vztahu k prokazování způsobilosti podle § 74 odst. 1) písm. e) pak ZZVZ nepřipouští jiné doklady nežli výpis z obchodního rejstříku či čestné prohlášení, nemůže-li být výpis z obchodního rejstříku předložen. Prokazování profesní způsobilosti dle ust. § 77 odst. 1) zde aplikovat nelze, a to ani analogicky.

Ve vztahu ke vzoru čestného prohlášení (o splnění základní způsobilosti a technické kvalifikace dodavatele) přiloženého k zadávací dokumentaci pak uvádíme, že se jedná pouze o vzor, jež jsou dodavatelé oprávněni, a tedy nikoliv povinni, použít a tedy se předpokládá, že si jej dodavatelé upraví dle skutečnosti, jež se týká právě a jen jich konkrétně. Současně pak mohou dodavatelé pochopitelně vytvořit a předložit své vlastní čestné prohlášení a zadavatelem poskytnutý vzor nepoužít.

k druhé části vašeho dotazu uvádíme následující:
pokud dodavatel nehodlá využít poddodavatele, nechť danou skutečnost zadavateli ve své nabídce oznámí, právě třeba prostřednictví zadavatelem poskytnutého vzoru seznamu poddodavatelů, do kterého dodavatel uvede prostou informaci že poddodavatele nehodlá využít.

Původní zpráva

Datum 02.11.2019 12:38:10
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vznáším dotaz k nejasnoti ohledně zadávací dokumentace, konkrétně se jedná o kap. 4.1 Základní způsobilost (str. 6), a sice splněním podmínky dodání výpisu z obchodního rejstříku. Může být tento výpis nahrazen výpisem ze spolkového rejstříku, obdobně jako je tomu u podmínky v kap. 4.2 Profesní způsobilost (str. 7, "jiné obdobné evidence"), nebo pouze předložením čestného prohlášení v příloze č. 2 o splnění kvalifikace? Zároveň příloha č. 2 (čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti...) obsahuje pouze odkaz na společnost zapsanou v obchodním rejstříku, nikoliv alternativu jiných evidencí (např. spolkový rejstřík).

Druhý dotaz se týká přílohy č. 4 (seznam poddodavatelů) - pokud naše společnost nebude mít subdodavatele, je nutné tuto přílohu přikládat k nabídce prázdnou?