Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení SBĚR DAT Z AKVAKULTURY V ČR ZA ROK 2017
Odesílatel Jan Vodička
Organizace odesílatele Ústav zemědělské ekonomiky a informací [IČO: 00027251]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.11.2019 12:35:49
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
k Vašemu dotazu uvádíme následující:

prokazování základní způsobilosti ve vztahu k nadlimitnímu režimu je taxativně vymezeno v § 75 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). Ve vztahu k prokazování způsobilosti podle § 74 odst. 1) písm. a) pak ZZVZ požaduje prokázání formou předložení výpisu z evidence Rejstříku trestů. Ve vztahu k výše uvedenému ustanovení pak dle ust. § 74 odst. 2 písm. stanoví, že cit.: "Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu."

Je tedy skutečně nutné dokládat výpis z rejstříku trestů jak samotného dodavatele (právnické osoby), tak i jednotlivých členů statutárního orgánu (fyzických osob, případně právnických osob, jsou-li tyto členy statutárního orgánu).

Nad rámec výše uvedeného pak zadavatel připomíná, že před podpisem smlouvy budou po vybraném dodavateli vyžadovány ORIGINÁLY dokladů, jimiž tento prokazoval ve vztahu k zadávacímu řízení svou kvalifikaci a to v ELEKTRONICKÉ formě (elektronický originál, či autorizovaná konverze listiny), pokud tyto dodavatel zadavateli neposkytl již ve své podané nabídce.

Původní zpráva

Datum 08.11.2019 10:59:54
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz směřuje ke splnění podmínek základní způsobilosti výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ. Je v případě dodavatele jako právnické osoby nutné dokládat výpis z rejstříku trestů u každého člena statutárního orgánu (jakožto samostatné fyzické osoby) zvlášť nebo postačuje k prokázání této způsobilosti (tj. trestní bezúhonnost) pouze souhrnný výpis z rejstříku trestů pro právnické osoby?