Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení SBĚR DAT Z AKVAKULTURY V ČR ZA ROK 2017
Odesílatel Jan Vodička
Organizace odesílatele Ústav zemědělské ekonomiky a informací [IČO: 00027251]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.11.2019 15:11:02
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Odpověď zadavatele č. 1:
Na obě otázky ohledně lhůty je odpověď ano.

Odpověď zadavatele č. 2:
Zadavatel nestanovil ideální počet dotazníků. Z hlediska dalšího zpracování získaných dat je pro zadavatele výhodnější získání co nejvíce správně vyplněných dotazníků. Z hlediska dodavatele (zhotovitele) je odevzdání vyššího počtu dotazníků výhodnější, neboť tím dochází k navýšení ceny díla až do limitu ceny díla, který činí 2 350 000 Kč s DPH (více k výpočtu ceny díla uvedeno v návrhu smlouvy "Smlouva o zajištění sběru dat v akvakultuře za rok 2017"). Tedy pro dodavatele je výhodnější vyšší počet akceptovaných dotazníků pouze z hlediska ceny, která mu bude proplacena za dílo. Počet odevzdaných dotazníků nemá pro dodavatele jiný význam či výhodu.

Odpověď zadavatele č. 3:
V rámci vyhlášené veřejné zakázky podává dodavatel nabídku. Pokud bude tato nabídka po ukončení řízení vyhodnocena jako vítězná, dodavatel předkládá zadavateli souhlasy subjektů se zapojením se do sběru dat (podrobněji uvedeno v Zadávací dokumentaci, kapitola 9. Ostatní podmínky zadávacího řízení), aby mohla být uzavřena smlouva mezi ním, dodavatelem jakožto zhotovitelem a zadavatelem jakožto objednatelem. Po uzavření smlouvy probíhá realizace zakázky. Dodavatel odevzdává zadavateli vyplněné dotazníky. Dotazníky jsou poté v rámci akceptačního řízení vyhodnoceny a mohou být (jeden nebo více) shledány jako neodpovídající požadavkům zadavatele. Dodavatel je podle závažnosti nedostatků buď vyzván k odstranění nedostatků nebo je posuzovaný dotazník vyhodnocen jako neakceptovaný. Tj. počet odevzdaných dotazníků dodavatelem a počet akceptovaných dotazníků zadavatelem může být odlišný (může být akceptován nižší počet dotazníků).
Cena díla je závislá na počtu zadavatelem akceptovaných dotazníků (odpovídajících požadavkům zadavatele), nikoliv na počtu dodavatelem odevzdaných dotazníků.

Odpověď zadavatele č. 4:
Seznam podniků akvakultury bude poskytnut vítěznému dodavateli po vyhodnocení veřejné zakázky a po splnění podmínky podpisu smlouvy o ochraně neveřejných informací („mlčenlivosti“) mezi objednatelem a zhotovitelem.
Seznam podniků akvakultury v ČR si dodavatel nevytváří sám.
Zadavateli není známo, že by podobný seznam z minulých let existoval a byl k nahlédnutí.

Odpověď zadavatele č. 5:
Zadavatel preferuje dodat oba dokumenty elektronicky ve formátu MS Excel a současně pak 2x v listinné formě opatřené originálním podpisem vedoucího realizačního týmu zhotovitele.

Původní zpráva

Datum 11.11.2019 12:01:01
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Máme pět dotazů k této zakázce:

Ve smlouvě je popsána lhůta 130 dnů na splnění zakázky. Tato lhůta platí bez ohledu na to, kolik dotazníků se bude vybírat? Tedy na výběr 33 a 97 dotazníků je stejná lhůta?

Kolik vybraných dotazníků považuje zadavatel za ideální počet? Platí pravidlo, že více vybraných dotazníků je výhoda, nebo na počtu nezáleží (pokud bude stále v rozmezí 33-97 dotazníků).

Může se po podání nabídky a případné akceptaci (a následném podpisu smlouvy) změnit (snížit) konečný počet dotazníků, které budou ve výsledku vybrány? Samozřejmě s tím, že se sníží adekvátně cena zakázky.

Dostane řešitel zakázky k dispozici seznam podniků akvakultury, od kterých by chtěl zadavatel mít sebraná data (či seznam podniků akvakultury v ČR celkově), nebo tento seznam řešitel vytvoří sám? Existuje podobný seznam z minulých let a pokud ano, kde k dispozici již nyní k nahlédnutí?

V jakém formátu je potřeba dodat dokumenty „Rozvaha za účetní období 2017“ a „Výkaz zisku a ztráty za účetní období 2017“? Má jít o uniformní formát (např. všechny dokumenty v PDF, v Excelu)?

Děkujeme