Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení SBĚR DAT Z AKVAKULTURY V ČR ZA ROK 2017
Odesílatel Jan Vodička
Organizace odesílatele Ústav zemědělské ekonomiky a informací [IČO: 00027251]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.11.2019 15:38:47
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Na výše položený dotaz odpovídáme níže uvedeným způsobem:

Zadávací dokumentace ve svém textu uvádí:
oddíl 6 cit.:

Dodavatel není v Návrhu smlouvy oprávněn provádět žádné změny nebo doplnění oproti Návrhu smlouvy, s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato zadávací dokumentace a Návrh smlouvy předpokládají.

Tímto je myšleno, že tam, kde je to logické, a ke dni podání nabídky rovněž známo, doplní účastník své identifikační a související údaje (především záhlaví návrhů smluv). Dále pak dle požadavků zadávací dokumentace doplní účastník jiné údaje (nabídková cena).

v bodě 7.2 je zároveň pod bodem Návrh smlouvy tučně a červeně uvedeno cit.:

Návrh smlouvy předložený v nabídce bude obsahovat všechny předepsané přílohy.

Zadavatel tímto požaduje, aby byl Návrh smlouvy, obsažený v nabídce účastníka, předložen jako ucelený dokument tj. včetně všech jeho příloh, neboť právě tímto způsobem se daný účastník zavazuje k akceptaci nejen znění samotného textu smlouvy, ale i všech nedílných příloh.