Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Zajištění ostrahy a bezpečnostních služeb v areálu VÚRV, v.v.i. Praha - Ruzyně
Odesílatel Novák Petr
Organizace odesílatele Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. [IČO: 00027006]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.10.2021 07:27:22
Předmět Odpověd na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel mailem podání nadepsané "Dotazy k veřejné zakázce", které dle obsahu posoudil jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle ust. § 98 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

Došlé dotazy:

"1) Bod 10.6. zadávací dokumentace hovoří o vyloučení uchazeče, jehož nabídková cena nebude odpovídat platné legislativě. Takovou hodnotu je velice obtížné stanovit, neboť velká část uchazečů jistě bude uvažovat s dotacemi spojenými se zaměstnáváním OZP (logicky vzhledem k tomu, že objednatel požaduje náhradní plnění) a jejich nabídkové ceny budou pod hodnotou minimální mzdy se všemi zákonnými příplatky (resp. hluboko pod logickými mzdovými náklady při započítání povinných odvodů). Podle našeho názoru by bylo vhodné buď stanovit nejnižší možnou nabídkovou cenu, požadavek na rozklad mzdových nákladů v rámci nabídky nebo nabídkové ceny individuálně posuzovat. Současná definice zadání by pravděpodobně vedla k odvoláním proti vyloučení uchazečů.

2) Profesní životopisy, certifikáty a výpisy z RT kolektivu pracovníků je nutno doložit již v nabídce, nebo je možné je nahradit čestným prohlášením, které je zmíněno ve "Způsobu prokázání kvalifikace" a tyto dokumenty předloží v originále pouze vítězný uchazeč?

3) Pohotovostním režimem odpovědného vedoucího je myšlena jeho osobní přítomnost na objektu do 20 minut/2 hodin nebo např. dostupnost telefonická?

4) Kamerový systém má poskytovatel dodat včetně záznamového zařízení? Má objednatel nějaké konkrétní požadavky na kvalitu záznamu, dobu uchování záznamů apod.?"

Odpovědi na dotazy:

k bodu 1): Zadavatel považuje stávající vymezení v zadávací dokumentaci za dostatečné. Zadavatel vyžaduje, aby účastník zajistil dodržování povinností vyplývající z právních přepisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky a zejména pracovněprávních předpisů vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to se zvláštním důrazem na odměňování těchto zaměstnanců. Zadavatel upozorňuje, že dle ust. § 48 odst. 5 písm. a) a odst. 8 ZZVZ lze účastníka vyloučit, pokud plnění nabízené dodavatelem by vedlo k nedodržování povinností vyplývajících z předpisů práva životního prostředí, sociálních nebo pracovněprávních předpisů nebo kolektivních smluv vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

k bodu 2): Zadavatel odkazuje na odstavec bodu 15 zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Způsob prokázání kvalifikace", který stanoví že: "Uchazeči mohou nahradit doklady prokazující kvalifikaci předložením čestného prohlášení nebo jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.".

k bodu 3): v příloze č. 6 zadávací dokumentace v první bodě základních povinností se počítá i s pozicí odpovědného zástupce vedoucího pracovníka, tudíž je na dodavateli, jakým způsobem zajistí dodržení reakční doby, zda přímo vedoucím pracovníkem, nebo určí odpovědného zástupce pro dané místo.

k bodu 4): zadavatel předpokládá, že kamerový systém bude také sloužit k doložení mimořádné události v daném místě, tedy i z pořízeného záznamu. Záznam by měl být uchováván natolik přiměřeně dlouho a takové kvalitě, aby bylo možno po zjištění události tento záznam dohledat a doložit.

S pozdravem

Mgr. Petr Novák
VURV