Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010036475


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Povodí Vltavy, státní podnik
Identifiakční číslo:
70889953
Poštovní adresa:
Holečkova 106/8
Obec:
Praha 5
PSČ:
150 24
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Oddělení veřejných zakázek a smluv
Tel.:
+420 221401952
K rukám:
Petra Ticháčková
       
E-mail:
petra.tichackova@pvl.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.pvl.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Město Sázava – protipovodňová opatření
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
intravilán obce Sázava, Středočeský kraj, k.ú. Sázava a k.ú. Černé Budy
Kód NUTS CZ02 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby: „Město Sázava – protipovodňová opatření“, jejíž součástí je zejména vybudování nového koryta toku včetně opevnění a stabilizačních prahů a nátokového objektu, protipovodňové nábřežní železobetonové zdi s doplněním spodní stavby štětovou stěnou pro zamezení průsaků, vybudování zemní protipovodňové hráze se štětovou stěnou pro zamezení průsaků, mobilního hrazení na prostupech v linii protipovodňové ochrany, obslužné komunikace a dalších souvisejících částí stavby (hrazení vyústění dešťové kanalizace, přeložky inženýrských sítí, čerpací jímky, a další).
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
115 058 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45247230-1
 
Další předměty
45246000-3
45246100-4
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
A) Popis potřeb: Zajištění protipovodňové ochrany částí města Sázavy dotčených povodněmi před povodní do průtoku 636 m3s-1 (dnešní Q100). Zájmový úsek toku Sázavy, na kterém bude vybudováno protipovodňové opatření, je dán staničením ř. km 53,562 – 54,258. Současnému Q100 = 636 m3/s odpovídá v tomto území hladina v rozmezí 287,24 – 287,88 m n.m.. Pro tuto úroveň hladiny je navrženo protipovodňové opatření spočívající v realizaci linie protipovodňové zdi na levém břehu toku a protipovodňové hráze na břehu pravém společně se zkapacitněním toku vytvořením odlehčovacího koryta. Vše je doplněno nutnými přeložkami, čerpacími místy, technickým řešením prostupů linií PPO, atd. Ve výsledku bude ochráněno území v ploše 69 785 m2 na pravém břehu a 28 482 m2 na levém břehu.
B) Popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby: „Město Sázava – protipovodňová opatření“, jejíž součástí je zejména vybudování nového koryta toku včetně opevnění a stabilizačních prahů a nátokového objektu, protipovodňové nábřežní železobetonové zdi s doplněním spodní stavby štětovou stěnou pro zamezení průsaků, vybudování zemní protipovodňové hráze se štětovou stěnou pro zamezení průsaků, mobilního hrazení na prostupech v linii protipovodňové ochrany, obslužné komunikace a dalších souvisejících částí stavby (hrazení vyústění dešťové kanalizace, přeložky inženýrských sítí, čerpací jímky, a další).
C) Popis vzájemného vztahu předmětu a potřeb: Provedením veřejné zakázky dojde k zajištění protipovodňové ochrany města Sázavy až do průtoku 636 m3s-1, což odpovídá velikosti stoleté povodně (Q100) v době přípravy stavby.
D) Termín realizace: dokončení prací do 365 kalendářních dní od předání staveniště.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
18/04/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh