Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010037721


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Povodí Odry, státní podnik
Identifiakční číslo:
70890021
Poštovní adresa:
Varenská 3101/49
Obec:
Ostrava
PSČ:
70200
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
závod 2 Frýdek-Místek, Horymírova 2347, Frýdek-Místek, 738 01
Tel.:
+420 558442921
K rukám:
Ing. Lumír Peterek
       
E-mail:
lumir.peterek@pod.cz
Fax:
+420 558630457
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.pod.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
VN Hať, oprava hráze a sdruženého objektu
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
k.ú. Hať, obec Hať, okres Opava
Kód NUTS CZ080 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem stavebních prací je oprava sdruženého objektu vodní nádrže Hať (SO 01), oprava opevnění návodního svahu hráze (SO 02) a odtěžení nánosů ze dna vodní nádrže Hať (SO 03).
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
13 739 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45240000-1
 
Další předměty
45110000-1
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
06/06/2016 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/08/2016 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
15/03/2017 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění: a) Popis potřeb zadavatele - zadavatele v soulad use zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách vykonává správu, provozuje a udržuje svěřený majetek na vodních tocích a vodních nádržích. b) Popis předmětu VZ - Předmětem veřejné zakázky je oprava sdruženého objektu vodní nádrže Hať (SO 01), oprava opevnění návodního svahu hráze (SO 02) a odtěžení nánosů ze dna vodní nádrže Hať (SO 03). c) Popis vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb zadavatele - Zadavatel jako správce vodních toků a povodí zajišťuje správu a údržbu vodních toků, vodních nádrží a svěřeného majetku. Vodní nádrž Hať je nezbytným prvkem protipovodňové ochrany přilehlého území a stabilizace koryta vodního toku Bečva v upravené trase protékající obcemi. Zanášení prostoru nádrže sedimenty snižuje transformační funkci vodní nádrže Hať a tím i ochranu území v úseku vodního toku Bečvy pod touto nádrží. Cílem akce je obnova kapacity prostoru vodní nádrže a uvedení nádrže do stavu, kdy bude řádně zajišťovat ochrannou funkci. d) Předpokládaný termín splnění VZ - do 15.3.2017.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
budou uvedeny v zadávací dokumentaci
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
03/05/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh