Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010038670


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Povodí Odry, státní podnik
Identifiakční číslo:
70890021
Poštovní adresa:
Varenská 3101/49
Obec:
Ostrava
PSČ:
70200
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Povodí Odry, státní podnik, odbor obchodně kontraktační
Tel.:
+420 596657346
K rukám:
Radomír Doležel
       
E-mail:
radomir.dolezel@pod.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.pod.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
VT Dětmarovická Mlýnka, km 2,765-5,177, zkapacitnění toku (č.st. 4962)
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Dětmarovice
Kód NUTS CZ080 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem stavebních prací je provedení úpravy koryta vodního toku Dětmarovická Mlýnka a jeho bezejmenného přítoku. Na Dětmarovické Mlýnce bude snížen stupeň o 0,8 m a provedeno zkapacitnění koryta prohrábkou a opevnění koryta kamenným záhozem a dlažbou v některých místech. Na březích bude provedena náhradní výsadba. Na bezejmenném přítoku bude provedena prohrábka - zkapacitnění koryta, opevnění koryta kamenným záhozem v některých úsecích. Na březích bude vytvořen zemní val.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
7 650 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45246200-5
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
20/06/2016 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/08/2016 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
10/12/2016 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění: a) Popis potřeb - Zadavatel v souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách vykonává správu, provozuje a udržuje svěřený majetek na vodních tocích. Úprava vodního toku Dětmarovická Mlýnka a bezejmenného přítoku zajistí ochranu nemovitostí a zlepšení odtokových poměrů v dotčeném území. b) Popis předmětu VZ - Předmětem VZ je snížení stupně a zkapacitnění toku Dětmarovická Mlýnka a bezejmenného přítoku, v některých místech bude provedeno opevnění toku dlažbou a záhozem. Provedení náhradní výsadby. c) Vztah předmětu a potřeb - Zkapacitnění koryta toku, stabilizace dna a břehů zajistí ochranu přilehlých pozemků a nemovitostí a dojde ke zlepšení odtokových poměrů v území. d) Předpokládaný termín splnění - do 10.12.2016.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Bude uvedeno v zadávací dokumentaci.
Zakázka bude financována z programu MZe 129 290 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
18/05/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh