Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601011038903


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Povodí Vltavy, státní podnik
Identifiakční číslo:
70889953
Poštovní adresa:
Holečkova 8
Obec:
Praha 5
PSČ:
150 24
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Oddělení veřejných zakázek a smluv
Tel.:
+420 221401467
K rukám:
Veronika Volfová
       
E-mail:
veronika.volfova@pvl.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://intranet.pvl.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
MVE Štvanice – rekonstrukce technologie
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Malá vodní elektrárna Štvanice, ostrov Štvanice, Praha 7
Kód NUTS CZ01 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Jedná se o modernizaci a opravu technologického zařízení MVE. Stávající parametry MVE: 3 x Kaplanova přímoproudá turbína přímo spojená se synchronním generátorem, průměr OK 3500 mm, Q = 3 x 55 m3/s, Hn = cca 4m, Pi = 3 x 1,89 MW.
Předmětem díla bude zejména: modernizace turbín bez vybourání zabetonovaných částí (výměna axiálního rozvaděče za diagonální, nové oběžné kolo, nová komora oběžného kola, výměna příslušenství soustrojí), revize a oprava stávajících generátorů, nový systém regulace, oprava rychlouzávěrů na vtoku, modernizace elektročásti nn vč. nového řídícího systému, související stavební práce (nové opěrné bloky ve strojovně, sanace průsaků, oprava dlažby, opravy poklopů, opravy stěn, nátěry, výmalba apod.) Práce budou prováděny za provozu MVE po jednotlivých soustrojích.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
166 700 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
42112210-2
 
Další předměty
51133000-3
45000000-7
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
31
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
ad A) Popis potřeb:
zajištění provozně spolehlivého technického stavu technologického zařízení MVE, zajištění lepší regulace soustrojí a tím vyšší výroby elektrické energie

ad B) Popis předmětu:
Předmětem díla bude zejména: modernizace turbín bez vybourání zabetonovaných částí, revize a oprava stávajících generátorů, nový systém regulace, oprava rychlouzávěrů na vtoku, modernizace elektročásti nn vč. nového řídícího systému, související stavební práce.

ad C) Popis vzájemného vztahu předmětu a potřeb:
Modernizace a oprava zajistí spolehlivý technický stav MVE a lepší regulaci soustrojí.

ad D) Termín realizace: zahájení prací: po podpisu SoD - předpoklad 10/2016, odstavení 1. soustrojí a zahájení montážní prácí na MVE- předpoklad 5/2017, dokončení prací: předpoklad 4/2019.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
20/05/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh