Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010040138


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Povodí Vltavy, státní podnik
Identifiakční číslo:
70889953
Poštovní adresa:
Holečkova 106
Obec:
Praha 5
PSČ:
15024
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Oddělení veřejných zakázek a smluv
Tel.:
+420 221401968
K rukám:
Markéta Kletečková
       
E-mail:
marketa.kleteckova@pvl.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
https://www.pvl.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Sázava ř.km 29,230, Městečko - rekonstrukce jezu
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Sázava ř.km 29,230, jez Městečko
Kód NUTS CZ020 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Jedná se o kompletní rekonstrukci pevného betonového jezu o dvou polích délky 71,5 m a 42,1 m. Předmětem díla bude zejména: provedení zemních dočasných jímek pro realizaci stavby ve dvou etapách, odbourání původního tělesa jezu a vorové propusti, provedení návodní těsnící stěny z Larsen, výstavba nového betonového tělesa jezu s kamenným obkladem, výstavba technického rybího přechodu, výstavba propusti pro vodáky, sanace jalové propusti u MVE, výstavba schodišť pro vodáky a opevnění levého zavázání kamennou dlažbou. Práce budou prováděny bez možnosti snížení hladiny ve zdrži a omezení provozu MVE.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
40 000 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45247220-8
 
Další předměty
44212410-6
44113130-5
45262300-4
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
19
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
ad A) Popis potřeb: zajištění výborného technického stavu jezu, migrační zprůchodnění překážky a zajištění bezpečného průjezdu pro vodáky. ad B) Popis předmětu: Jedná se o kompletní rekonstrukci pevného betonového jezu o dvou polích délky 71,5 m a 42,1 m. ad C) Popis vzájemného vztahu předmětu a potřeb: Rekonstrukce zajistí výborný technický stav jezu, rybí přechod migračně zprůchodní překážku pro rybí osádku a propust pro vodáky umožní bezpečný průjezd sportovním lodím. ad D) Termín realizace: dokončení prací do 19-ti měsíců od předání staveniště.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
V rámci zadávacího řízení bude uplatněna podmínka sociálně odpovědného zadávání v souladu s § 44 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
08/06/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh