Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010040700
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Povodí Vltavy, státní podnik
Identifiakční číslo:
70889953
Poštovní adresa:
Holečkova 8
Obec:
Praha 5
PSČ:
150 24
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Oddělení veřejných zakázek a smluv
Tel.:
+420 221401446
K rukám:
Ing Jitka Wernerová
       
E-mail:
jitka.wernerova@pvl.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
https://www.pvl.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
LBP Hájevského potoka Hořesedly, ř. km 0,000 - 0,28756
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Intravilán obce Hořesedly, Středočeský kraj
Kód NUTS CZ020 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajících opěrných příbřežních zdí úpravy koryta toku včetně osazení zábradlí, opravu stávajícího opevnění patky z kamenné dlažby v úsecích lichoběžníkového koryta a opravu opevnění dna koryta toku pohozem z lomového kamene. Rekonstrukce a oprava opevnění toku bude provedena v celkové délce 277,17 m (bez mostu na silnici I/6).
Předmětem díla bude zejména: odstranění sedimentů ze dna toku, odstranění pařezů z již provedeného kácení stromů, částečné odstranění stávajících poškozených opěrných zdí (některé úseky opěrných zdí budou ponechány jako ztracené bednění při výstavbě nových opěrných zdí), zřízení nových opěrných zdí včetně nových základů a osazení zábradlí, oprava stávající patky z kamenné dlažby, oprava opevnění dna pohozem z lomového kamene, nová doprovodná výsadba stromů.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
10 000 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45223500-1
 
Další předměty
45262300-4
45110000-1
45112500-0
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
15
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
ad A) Popis potřeb:
zajištění výborného technického stavu opevnění koryta toku, zajištění statické bezpečnosti opěrných zdí na několika místech bezprostředně sousedících s místními komunikacemi a zajištění bezpečného provedení povodňových průtoků .

ad B) Popis předmětu:
Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajících opěrných příbřežních zdí úpravy koryta toku včetně osazení zábradlí, opravu stávajícího opevnění patky z kamenné dlažby v úsecích lichoběžníkového koryta a opravu opevnění dna koryta toku pohozem z lomového kamene. Rekonstrukce a oprava opevnění toku bude provedena v celkové délce 277,17 m (bez mostu na silnici I/6).

ad C) Popis vzájemného vztahu předmětu a potřeb: Rekonstrukce zajistí výborný technický stav opevnění koryta toku, statickou bezpečnost opěrných zdí na několika místech bezprostředně sousedících s místními komunikacemi a bezpečné provedení povodňových průtoků.

ad D) Termín realizace: dokončení prací do 15-ti měsíců od předání staveniště.


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
V rámci zadávacího řízení bude uplatněna podmínka sociálně odpovědného zadávání v souladu s § 44 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
16/06/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh