Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Město Sázava - protipovodňová opatření
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o vybudování komplexního protipovodňového opatření na řece Sázavě pro zajištění protipovodňové ochrany částí města Sázavy dotčených povodněmi před povodní do průtoku Q = 636 m3/s. Součástí díla je zejména vybudování nového koryta toku včetně opevnění a stabilizačních prahů a nátokového objektu, protipovodňové nábřežní železobetonové zdi s doplněním spodní stavby štětovou stěnou pro zamezení průsaků, vybudování zemní protipovodňové hráze se štětovou stěnou pro zamezení průsaků, mobilního hrazení na prostupech v linii protipovodňové ochrany, obslužné komunikace a dalších souvisejících částí stavby (hrazení vyústění dešťové kanalizace, přeložky inženýrských sítí, čerpací jímky, a další.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Holečkova 8, 150 24, Praha 5
Kontakt: jitka.wernerova@pvl.cz
+420 221401446
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Postup zadání: otevřené řízení
Datum pro předběžný zájem:
Datum pro žádosti o účast:
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky: 25. 07. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 28. 06. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: