Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601011044763


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Povodí Odry, státní podnik
Identifiakční číslo:
70890021
Poštovní adresa:
Varenská 3101/49
Obec:
Ostrava
PSČ:
70200
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Povodí Odry, státní podnik, odbor obchodně kontraktační
Tel.:
+420 596657346
K rukám:
Radomír Doležel
       
E-mail:
radomir.dolezel@pod.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.pod.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Výkon TBD na vybraných vodních dílech I. a II. kategorie v letech 2017-2020
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 12 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
kraj Moravskoslezský
Kód NUTS
CZ080
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Provádění technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) na vybraných vodních dílech I. a II. kategorie v období 2017-2020. Jedná se o vodní díla I. kategorie - Slezská Harta, Šance (po dokončení rekontrukce v r. 2018), Žermanice, Kružberk, Těrlicko a vodní díla II. kategorie Morávka a Olešná.

Veřejná zakázka je rozdělená na dvě části, a to 1. část - Výkon TBD na vodních dílech I. kategorie, 2. část - Výkon TBD na vodních dílech II. kategorie. Uchazeči mohou podat nabídku na jednu nebo na obě části veřejné zakázky.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
12 000 000
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
71631460-2
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
26/09/2016 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění veřejné zakázky:
a) Cílem veřejné zakázky je zajištění provádění technickobezpečnostního dohledu (TBD), tj. kontrola bezpečného nepřetržitého provozu přehrad a zajištění bezpečnosti a provozní spolehlivosti přehrad I. a II. kategorie dle TBD, v souladu s povinností stanovenou vlastníkovi vodního díla platnými právními předpisy. b) Předmětem veřejné zakázky je provádění technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) na vybraných vodních dílech I. a II. kategorie v období 2017-2020. Jedná se o vodní díla I. kategorie - Slezská Harta, Šance (po dokončení rekontrukce v r. 2018), Žermanice, Kružberk, Těrlicko a vodní díla II. kategorie Morávka a Olešná. Rozsah technickobezpečnostního dohledu (TBD) vychází ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly a z platného Programu technickobezpečnostního dohledu.
Součástí prací bude výkon TBD v době provozu přehrady ve sjednaném rozsahu a vykonání úkonů potřebných pro zpracování dokumentů o výsledcích TBD a odevzdání těchto dokumentů objednateli a v určených případech příslušnému vodoprávnímu úřadu.
c) Na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhlášky č. 4712001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu (TBD) nad vodními díly je zadavatel povinen provádět TBD na vodních dílech I. a II. kategorie ve své správě. TBD musí být prováděn osobou, která je držitelem pověření Ministerstva zemědělství. Zajištění TBD je podstatné pro vyhodnocení bezpečnosti a spolehlivosti provozu vodních děl.
d) do 31.12.2020
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Financování na základě měsíční fakturace podle soupisu prací odsouhlaseného zástupcem zadavatele.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz/cs/legislativa
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz/
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
23/08/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
1
NÁZEV
1. část - Výkon TBD na vodních dílech I. kategorie
1) STRUČNÝ POPIS
Provádění technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) na vybraných vodních dílech I. kategorie v období 2017-2020. Jedná se o vodní díla I. kategorie - Slezská Harta, Šance (po dokončení rekontrukce v r. 2018), Žermanice, Kružberk, Těrlicko.
Uchazeči mohou podat nabídku na jednu nebo na obě části veřejné zakázky.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
71631460-2
 
Další předměty
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
Provádění TBD na vodních dílech I. kategorie Slezská Harta, Šance (po dokončení rekontrukce v r. 2018), Žermanice, Kružberk, Těrlicko po dobu 4 let, tj. 2017-2020.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
26/09/2016 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
2
NÁZEV
2. část - Výkon TBD na vodních dílech II. kategorie
1) STRUČNÝ POPIS
Provádění technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) na vybraných vodních dílechII. kategorie v období 2017-2020. Jedná se o vodní díla II. kategorie Morávka a Olešná.
Uchazeči mohou podat nabídku na jednu nebo na obě části veřejné zakázky.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
71631460-2
 
Další předměty
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
Provádění TBD na vodních dílech II. kategorie Morávka a Olešná po dobu 4 let, tj. 2017-2020.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
26/09/2016 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------