Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010046361


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Povodí Vltavy, státní podnik
Identifiakční číslo:
70889953
Poštovní adresa:
Holečkova 8
Obec:
Praha 5
PSČ:
150 24
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Oddělení veřejných zakázek a smluv
Tel.:
+420 221401446
K rukám:
Ing Jitka Wernerová
       
E-mail:
jitka.wernerova@pvl.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
https://www.pvl.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
PPO města Písek, levý břeh Otavy, sídliště Portyč, ústí potoka Jiher
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
k. ú. Písek, Jihočeský kraj
Kód NUTS CZ031 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Lokalita navržené stavby se nachází na levém břehu Otavy, v úseku od Nového mostu u válcového jezu až pod vyústění potoka Jiher a odtud se rozšiřuje k rybníku Pěník. Jedná se o zastavěné území na okraji sídliště.
Jedná se především o tzv. pasivní protipovodňové opatření, které v zásadě zajišťuje ochranu vytčeného území návrhem liniových bariér. Výška bariér je do výše hladiny povodně Q100 s bezpečnostním převýšením 0,3 m. Bariéry jsou navrženy jako železobetonové stěny (štětovnicová stěna s obetonováním, případně úhlová železobetonová zeď).
U rybníka Pěník v místě vtoku do zatrubnění bude provedeno zvýšení břehové linie železobetonovou zdí, tak aby byl zajištěn tlakový a dostatečně kapacitní režim proudění v zatrubnění i při výskytu Q100 na Otavě. Zatrubněná část potoka Jiher bude sanována a utěsněna. Součástí stavby jsou rovněž nezbytné přeložky inženýrských sítí.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
51 515 000,00
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45246000-3
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
12
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
ad A) Popis potřeb:
Zajištění ochrany intravilánu města Písek proti povodni Q100.
ad B) Popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je protipovodňová ochrana části území města Písek pro úroveň hladiny povodně Q100 s bezpečnostním převýšením 0,3 m spočívající v novostavbě protipovodňových zařízení (liniových bariér) s nezbytným příslušenstvím a rekonstrukci souvisejících vodohospodářských objektů.
ad C) Popis vzájemného vztahu předmětu a potřeb:
Vybudování protipovodňového opatření je nezbytnou podmínkou zajištění potřeby ochrany území na Q100.
ad D) Termín realizace:
Termín splnění veřejné zakázky je 03/2017 - 02/2018.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
22/09/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh