Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VT Lomná, km 1,900, rekonstrukce jezu (č.st. 4054)
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky „VT Lomná, km 1,900, rekonstrukce jezu (č.st. 4054)“ je provedení stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby „VT Lomná, km 1,900, rekonstrukce jezu, stavba č. 4054“, kterou vypracovala společnost Golik VH, s.r.o v 11/2019 (příloha č. 1 zadávací dokumentace).
Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího balvanitého jezu. Stávající konstrukce jezu budou kompletně odstraněny a nahrazeny novým pevným betonovým jezem s kamenným obkladem na přelivné hraně, zavazovacích křídlech, prahu vývaru a kamennou přizdívkou na stěnách vývaru. Dále bude provedeno opevnění břehů v nadjezí i podjezí, rekonstrukce odběrného objektu a navazujících konstrukcí včetně přeložky vodovodu. Součástí veřejné zakázky jsou také vedlejší a ostatní náklady spojené s prováděním stavby – zařízení staveniště, příjezdů na staveniště geodetické práce, vypracování dokumentace skutečného provedení atd.
Plnění předmětu veřejné zakázky bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami.
Předmět veřejné zakázky je dále specifikován včetně technických podmínek v přílohách zadávací dokumentace a ostatních částech zadávacích podmínek, zejména v projektové dokumentaci (příloha č. 1), v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 2) a v Obchodních podmínkách – návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 18.02.2020 10:00
Datum zahájení: 20.12.2019 14:23