Veřejná zakázka: VT Lomná, km 1,900, rekonstrukce jezu (č.st. 4054)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 13542
Systémové číslo: P19V00001584
Evidenční číslo zadavatele: 1244
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.12.2019
Nabídku podat do: 18.02.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VT Lomná, km 1,900, rekonstrukce jezu (č.st. 4054)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky „VT Lomná, km 1,900, rekonstrukce jezu (č.st. 4054)“ je provedení stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby „VT Lomná, km 1,900, rekonstrukce jezu, stavba č. 4054“, kterou vypracovala společnost Golik VH, s.r.o v 11/2019 (příloha č. 1 zadávací dokumentace).
Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího balvanitého jezu. Stávající konstrukce jezu budou kompletně odstraněny a nahrazeny novým pevným betonovým jezem s kamenným obkladem na přelivné hraně, zavazovacích křídlech, prahu vývaru a kamennou přizdívkou na stěnách vývaru. Dále bude provedeno opevnění břehů v nadjezí i podjezí, rekonstrukce odběrného objektu a navazujících konstrukcí včetně přeložky vodovodu. Součástí veřejné zakázky jsou také vedlejší a ostatní náklady spojené s prováděním stavby – zařízení staveniště, příjezdů na staveniště geodetické práce, vypracování dokumentace skutečného provedení atd.
Plnění předmětu veřejné zakázky bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami.
Předmět veřejné zakázky je dále specifikován včetně technických podmínek v přílohách zadávací dokumentace a ostatních částech zadávacích podmínek, zejména v projektové dokumentaci (příloha č. 1), v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 2) a v Obchodních podmínkách – návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky