Veřejná zakázka: Stabilizace drah soustředěného odtoku vody z půdních bloků

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P11V00000600
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1102
Systémové číslo: P14V00001102
Evidenční číslo zadavatele: 6VZ36004/2011-14132
Počátek běhu lhůt: 07.10.2011
Nabídku podat do: 19.10.2011 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stabilizace drah soustředěného odtoku vody z půdních bloků
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
A. Charakteristika a význam navrhovaného opatření

a. Popis opatření a jeho význam na čistotu vod (navázání na vodní rámcovou směrnici) tak, aby bylo stanoveno jasné rozhraní mezi navrhovaným opatřením a dotačním titulem C1 zatravňování orné půdy v rámci Agroenvi opatření
b. Zdůvodnění nově navrhovaného opatření v návaznosti na hodnocení stavu životního prostředí a ochrany půdy a vod obsaženého v Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013
c. Význam nově navrhovaného opatření z pohledu Vodní rámcové směrnice č. 2000/60/ES a jeho vazba na Plány povodí
d. Popis a podstata účinku stabilizace drah soustředěného odtoku vody z pozemku
e. Kvantifikace účinku stabilizace (množství „zachráněné“ půdy) a ekonomické dopady
f. Návrh indikátorů pro monitoring (počet zájemců o opatření, plocha, s kterou do opatření vstoupí) a hodnocení opatření (kvalitativní hodnocení účinku /funkčnosti opatření)

B. Metodický postup pro stabilizaci drah soustředěného odtoku vody z půdních bloků zatravněním

a. Vymezení plochy dráhy soustředěného odtoku vody z pozemku určené ke stabilizaci zatravněním v terénu s ohledem na pravidla týkající evidence zemědělské půdy dle uživatelských vztahů (LPIS)
b. Příprava pozemku a založení travního porostu
c. Péče o založený porost (sečení a odkliz travní hmoty, náprava případného poškození, návaznost travního porostu na okolní ornou půdu)
d. Dokumentace dosavadních zkušeností se stabilizací drah soustředěného odtoku v České republice
e. Posouzení vazby mezi návrhem nového opatření a možnostmi stabilizace drah soustředěného odtoku v rámci návrhu plánu společných zařízení KPÚ a metodiky MŽP týkající se přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření včetně dopadů realizace opatření na požadavky GAEC z oblasti eroze

C. Metodika a datová základna kalkulace platby

a. Stanovení ztráty (snížení) příjmů a výše dodatečných nákladů s využitím datové základny FADN a normativních hodnot pro zemědělské výrobky a činnosti
b. Návrh výše platby pro nově navrhované opatření (Kč/ha stabilizované plochy dráhy soustředěného odtoku)

D. Stanovení rozsahu nově navrhovaného opatření

a. Rozsah nově navrhovaného opatření se zohledněním:

i. priorit ve stabilizaci drah soustředěného odtoku (velikost přispívající oblasti dráhy soustředěného odtoku, erozní ohrožení drah soustředěného odtoku vody, vyústění apod.),
ii. vymezení zájmových oblastí dotčených rámcovou směrnicí o vodách č. 2000/60/ES (např. zranitelné oblasti, rizikové vodní útvary povrchových vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod).

b. Rozsah nově navrhovaného opatření se zohledněním alokované částky na nově navrhované opatření
c. Statistické a mapové výstupy odpovídající rozsahu nově navrhovaného opatření popsaného v bodě a) a b)
d. Návrh stanovení územního rozsahu a dopadů nově navrhovaného opatření pro pilotní území tvořeného OPVZ/ celého povodí vodních nádrží Švihov a Vír

E. Průzkum zájmu a posouzení absorpční kapacity potenciálních žadatelů o nově navrhované opatření

a. vytvoření, rozeslání a hodnocení dotazníků včetně řízených rozhovorů s vytipovanými potenciálními žadateli s cílem posoudit jejich zájem o nově navrhované opatření - papírový dotazník (500 ks) zaslaný uživatelům s výraznými identifikovanými DSO na území ČR, řízené rozhovory 20x ve vybrané oblasti se zvýšeným výskytem DSO v Moravskoslezském kraji, předpokládáme, že se bariéry vstupu nebo zájem o vstup nebude lišit na území ČR
b. vyhodnocení hlavních bariér vstupu a případného nezájmu o nově navrhované opatření,
c. odhad absorpční kapacity nově navrhovaného opatření s ohledem na rozsah stabilizace drah soustředěného odtoku, počet dotčených uživatelů, navrhovanou výši platby a alokovanou částku pro toto opatření - propočet z uvedených vstupů (jaká plocha by měla být stabilizována s ohledem na stanovení priorit, objem finančních prostředků, počet uživatelů s výskytem DSO)

F. Zhodnocení vazby realizovaného opatření (stabilizované dráhy soustředěného odtoku vody z pozemku zatravněním) a krajinných prvků v LPIS (evidence, následná péče, součást požadavků GAEC, součást podporované plochy apod.)

G. Návrh požadavků týkajících se administrace a kontroly nově navrhovaného opatření z pohledu kontrol prováděných platební agenturou

Výstupem bude zpráva obsahující jednotlivé body dle zadání 1 až 7 (MS WORD), mapové výstupy (DSO dle zvolených priorit - průnik vrstvy s jinými vrstvami podle specifikace) - tištěné mapy a SHP soubory (k bodu 4) a zpracování dotazníkové šetření (MS Excel) k bodu 5.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky