Veřejná zakázka: Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava – vyhledávací studie tras přeložek inženýrských sítí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 13089
Systémové číslo: P19V00001131
Datum zahájení: 11.09.2019
Nabídku podat do: 24.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava – vyhledávací studie tras přeložek inženýrských sítí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
A. Ověření průběhu stávajících inženýrských sítí a technické infrastruktury (dále jen IS) včetně všech součástí a starých i nefunkčních vedení od jejich vlastníků a správců. Dle znalosti lokality a vyjádření vlastníků a správců IS se jedná zejména o tyto:
1. plyn – GridServices, s.r.o.,
2. elektrická energie – E.ON Česká republika, s.r.o.,
3. elektronické komunikace – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Mimo výše uvedené, se v území mohou nacházet i IS soukromých vlastníků a vlastníků nemovitostí. Také zjištění jejich průběhu je předmětem této vyhledávací studie.
B. Stanovení a projednání rozsahu nutných přeložek a návrh nových tras IS ve variantním řešení (minimálně 3 variantní řešení pro každou IS). Součástí bude případné podání žádosti o přeložku a koordinace návrhu s projekčními podklady od smluvních projekčních partnerů provozovatelů nebo vlastníků konkrétních IS.
Řešení napojení nemovitostí, které budou ovlivněny výstavbou záměru VD Vlachovice, na IS.
Součástí tohoto bodu plnění bude i analýza a vyhodnocení jednotlivých navržených variant tras přeložek, analýza (kladné / záporné stránky) včetně specifikace nároků na budoucí provoz a odborného odhadu stavebních nákladů, na základě které objednatel rozhodne a stanoví vybranou variantu trasy IS.
C. Stanovení a projednání jednotlivých přípojných bodů inženýrských sítí (voda, kanalizace, elektrická energie) včetně kapacitních nároků, zajištění souhlasného stanoviska se způsobem a místem připojení a návrh vedení inženýrských sítí od přípojných bodů k jednotlivým objektům včetně zabezpečení písemného souhlasu s umístěním od vlastníka dotčených pozemků.
D. Zpracování pozemkového elaborátu pro vybranou variantu, korekce trasování podle dostupnosti a projednatelnosti umístění na konkrétní pozemky a zabezpečení písemného souhlasu s umístěním od vlastníka dotčených pozemků.
E. Zajištění závěrečného souhlasného písemného stanoviska pro vybranou variantu od dotčených obcí, orgánu ochrany přírody a krajiny a územně plánovací informace. Vypracování podkladů pro změnu územních plánů obcí.
F. Zpracování zadání pro navazující stupeň projektové přípravy – zajištění rozhodnutí o umístění stavby, včetně stanovení rozsahu zadání požadovaných podkladů k jejímu zpracování

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky