Veřejná zakázka: Vymezení kritéria „Kyselost půd“ pro účely redefinice LFA O

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000567
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1393
Systémové číslo: P14V00001393
Evidenční číslo zadavatele: 6VZ26720/2012-14132
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 219979
Počátek běhu lhůt: 02.08.2012
Nabídku podat do: 13.08.2012 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vymezení kritéria „Kyselost půd“ pro účely redefinice LFA O
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je prostorová identifikace a vymezení ostatních méně příznivých oblastí (LFA-O) z hlediska kritéria 6 „kyselost půd“ na základě hodnot pH měřených v roztocích CaCl2. Prostorové vymezení bude provedeno na základě dat z komplexního průzkumu půd z let 1961-1970, který probíhal na celém území tehdejší republiky (dále jen „KPP“) a výsledků agrochemického zkoušení zemědělských půd. Kromě výsledků KPP budou provedeny analytické rozbory půdních vzorků z doby KPP. V rámci realizace zakázky dojde k analytickým rozborům těchto vzorků za účelem popsání vztahu mezi hodnotou půdní reakce stanovenou v pH CaCl2 a hodnotou získanou metodou podle kritérií EK. Digitální databáze KPP bude využita pro určení závislosti mezi hodnotami pH stanovenými v roztoku H2O a CaCl2.

V rámci určení limitní hodnoty pH CaCl2 bude provedena:
 analýza metod používaných v ČR ke stanovení hodnoty půdní reakce v kontextu s metodou požadovanou EK
 analýza dostupných datových zdrojů
 doplňující laboratorní analýzy půdních vzorků
 tvorba databáze párových hodnot
 statistické vyhodnocení závislostí mezi hodnotami půdní reakce stanovení ve vodě a CaCl2
 aplikace přepočtového vztahu na celorepubliková data ÚKZUZ (podklad pro následné mapové vyjádření oblastí splňující kritérium „kyselost půd“ pro LFA-O)
Na základě dat z agrochemického zkoušení zemědělských půd z let 2004-2009 (bude předáno ze strany zadavatele ve formátu .xls) bude provedena prostorová interpolace hodnota pH a vymezení přírodně znevýhodněných oblastí z hlediska kyselosti půdy. Výsledkem bude identifikace území znevýhodněných nízkou hodnotou pH (mapová vrstva ve formátu shapefile).

V rámci realizace zakázky bude rovněž provedeno zpracování zprávy, která bude obsahovat popis zvolené metodiky a postupu včetně odůvodnění v návaznosti na výše uvedené nařízení a metodiku EK.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky