Veřejná zakázka: Oprava měřící technologie lodi Vodoměrka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15786
Systémové číslo: P21V00000854
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.06.2021
Nabídku podat do: 09.07.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava měřící technologie lodi Vodoměrka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je oprava poškozených částí měřící technologie a výměna neopravitelných komponentů technologie za nové.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Dodavatel (společnost Ekotechnika spol. s r. o.), jemuž je tato výzva adresována, byl dodavatelem měřící technologie v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Měřící technologie batymetrie, měření sedimentu, sonar, GPS včetně zaškolení, kalibrace a aktivace“, která byla zadána na základě otevřeného zadávacího řízení. Smlouva na výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku byla uzavřena dne 1. 8. 2019 a účinnosti nabyla publikací v registru smluv dne 2. 8. 2019. Měřící technologie, která byla předmětem výše uvedené nadlimitní veřejné zakázky, je instalována na zadavatelově lodi Vodoměrka a je využívána k zaměření dna stávajících vodních nádrží vedoucí ke stanovení aktualizovaných batygrafických křivek nádrží, zaměření sedimentů v nádržích, kontrola a vyhodnocení stavu části objektů pod vodou v rámci projektu Sedimenty a ekosystémové služby ve vzájemném působení s povodněmi a suchem v pohraniční oblasti AT-CZ /SEDECO/ Předmětná měřící technologie byla poškozena v důsledku havárie (tato situace je řešena jako pojistná událost). V důsledku této události je nutné zajistit opravu měřící technologie, aby mohl zadavatel pokračovat v měření v rámci výše uvedeného projektu.

  Zakázka na dodávku měřící technologie byla zakázkou s velmi specifickým předmětem a velmi omezeným okruhem možných dodavatelů. Tomu odpovídá i skutečnost, že zadavatel v daném zadávacím řízení obdržel nabídky dvou dodavatelů, přičemž oba dodavatelé měli v úmyslu realizovat zakázku za účasti zahraničního poddodavatele, norské společnosti Kongsberg Maritime AS. Vybraný dodavatel, společnost Ekotechnika spol. s r. o., tak následně učinil. Uvedený dodavatel současně zadavateli poskytl nadstandardní záruku za jakost předmětu dodávky v délce 60 měsíců ode dne jeho převzetí zadavatelem. Z uvedené záruční doby dosud neuplynula ani polovina. Zadavatel na základě uvedených skutečností považuje za nezbytné zadat zakázku na opravu a výměnu totálně poškozených komponentů měřící technologie jejímu původnímu dodavateli. Důvodem je zejména specifický charakter technologie, do níž bude v rámci opravy zasahováno a u níž bude nutné zajistit perfektní kompatibilitu stávajících (nepoškozených) částí s novými komponenty tak, aby se v důsledku provedení opravy nezhoršila jakost měřící technologie a aby tato mohla i nadále plnohodnotně plnit svůj účel. Podle zadavatele tedy v tomto případě nelze reálně uvažovat o existenci hospodářské soutěže. Alternativou by zřejmě byla buď dodávka nové technologie nebo dodávka nových komponentů jiným dodavatelem a následný zásah jiného dodavatele do stávajících částí technologie s rizikem nedostatečné kompatibility. Zadavatel má rovněž zájem na zachování záruky poskytnuté původním dodavatelem. Z uvedených důvodů není možné zadat zakázku na opravu měřící technologie jiným postupem podle zákona. Proto zadavatel zadává zakázku prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění z důvodu podle § 63 odst. 3 písm. b) zákona.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 450 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dřevařská 11,
602 00
Brno

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy