Veřejná zakázka: Zpracování indikátoru ptáků zemědělské krajiny za rok 2012

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000822
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1847
Systémové číslo: P14V00001847
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.10.2012

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování indikátoru ptáků zemědělské krajiny za rok 2012
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výstupem veřejné zakázky bude zpracování indikátoru ptáků zemědělské krajiny (dále jen „IPZK“) v roce 2012. Tento indikátor se tvoří podle metodiky vyvinuté v rámci programu Celoevropského monitoringu běžných druhů ptáků (Pan-European Common Bird Monitoring, PECBMS) a vyžaduje data z celostátního sčítání ptáků standardní metodou. Požadavky na tato data v ČR splňuje Jednotný program sčítání ptáků.

IPZK bude sestaven na základě výsledků sčítání ze všech lokalit v ČR, které budou zapsány do databáze a zpracovány do indexu změn a trendů početnosti druhů ptáků zemědělské krajiny. IPZK je kombinací indexů změn početnosti skupiny druhů charakteristických pro zemědělskou krajinu. Všechny druhy přispívající do indikátoru budou mít stejnou váhu.

Zpracování IPZK musí zahrnovat 20 ptačích druhů, konkrétně:

Alauda arvensis, Anthus pratensis, Carduelis cannabina, Ciconia ciconia, Corvus frugilegus, Emberiza citrinella, Falco tinnunculus, Hirundo rustica, Lanius collurio, Milliaria calandra, Motacilla flava, Passer montanus, Perdix perdix, Saxicola rubetra, Sxicola torquata, Serinus serinus, Streptopelia turtur, Sturnus vulgarit, Sylvia communis, Vanellus vanellus.

IPZK je indexován k výchozímu roku 2000 a vychází z 20 uvedených druhů.

Zpracování IPZK bude vycházet z Jednotného programu sčítání ptáků v ČR, který je dlouhodobým programem monitoringu hnízdních populací ptáků v České republice, a který poskytuje údaje o změnách početnosti ptačích druhů a jejich výskytu a početnosti v jednotlivých typech prostředí. Zhotovitel se zavazuje používat takto stanovený IPZK pro účely vykazování Eurostatu.

V rámci zakázky bude provedeno:
• Zajištění indikátoru ptáků zemědělské krajiny s použitím dat (časové řady) do roku 2012, založený na výběru druhů dle zadání zadavatele (vychází ze seznamu druhů poskytovaných Eurostatu prostřednictvím Celoevropského monitoringu běžných druhů ptáků).
• Interpretace tohoto indikátoru z hlediska kvality dat, možných detekovaných změn a jejich vysvětlení.

Výstupem zakázky bude:
• Číselná řada indikátoru ve formě tabulky i grafu.
• Slovní hodnocení trendu vývoje početnosti jednotlivých druhů tvořících indikátor.
• Slovně podrobný popis způsobu výpočtu indikátoru a komentář (interpretace) výsledků.
• Doporučení pro využití získaných poznatků.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky