Veřejná zakázka: Aktualizace národních plánů povodí pro roky 2027 až 2033

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 19239
Systémové číslo: P24V00000444
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-022934
Datum zahájení: 20.05.2024
Nabídku podat do: 21.06.2024 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Aktualizace národních plánů povodí pro roky 2027 až 2033
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování podkladů a návrhů Národních plánů povodí (dále jen NPP) Labe, Odry a Dunaje pro 4. etapu plánování v oblasti vod pro roky 2027 až 2033 dle věcných a časových požadavků na zpracování plánů povodí dle hlavy IV zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, časového plánu a programu prací pro 4. etapu plánování v oblasti vod, a v souladu s vyhláškou č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik (dále jen „vyhláška o plánování“), v listinné a elektronické struktuře podle Makety národního plánu povodí. Obsah národních plánů povodí bude respektovat přílohu č. 1 vyhlášky o plánování. V rámci veřejné zakázky dojde k přezkoumání a aktualizaci NPP zpracovaných pro 3. etapu plánování v oblasti vod pro roky 2021 až 2027, schválených dne 19. 1. 2022 vládou ČR usnesením č. 31.

Zpracování předmětu smlouvy bude provedeno v rámci pět dílčích etap (etapa 2024, 2025, 2026, 2027 a 2028).

Při plnění předmětu veřejné zakázky je Dodavatel povinen rovněž postupovat v souladu s dalšími právními předpisy, dokumenty, pokyny, metodikami a podkladovými materiály souvisejícími s problematikou plánování v oblasti vod. Právní předpisy, dokumenty, pokyny, metodiky a podkladové materiály budou při provádění díla respektovány včetně jejich novelizací či doplnění, tak jak budou postupně vydávány a aktualizovány.

Předmět veřejné zakázky a veškeré obchodní, platební a technické podmínky jsou vymezeny v závazném textu návrhu smlouvy obsaženém v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor vodohospodářské politiky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy