Veřejná zakázka: Drobné mokřady spontánně a opakovaně vznikající na obhospodařované zemědělské půdě jako stabilizátor vodního režimu v krajině

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000936
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2776
Systémové číslo: P14V00002776
Evidenční číslo zadavatele: 6VZ23698/2013-14132
Počátek běhu lhůt: 23.10.2013
Nabídku podat do: 11.11.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Drobné mokřady spontánně a opakovaně vznikající na obhospodařované zemědělské půdě jako stabilizátor vodního režimu v krajině
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1. Provést analýzu opatření Agroenvironmentálních programů PRV 2007-2013 vybraných členských států EU zaměřených na problematiku drobných mokřadů v zemědělské krajině, na podporu zadržování vody a v ní rozpuštěných živin.
2. Zpracovat návrh způsobu identifikace drobných mokřadů spontánně a opakovaně vznikajících na zemědělské půdě v ČR v místech bývalých pramenišť, v depresích, na místech neudržovaných meliorací, zaniklých rybníků, aj.
3. Založit terénní šetření k ověření dotčených ploch (viz bod 2) na 10ti reprezentativních příkladech na základě využití možnosti převzetí zkušeností členských států EU pro tyto účely. V místech situování těchto ploch bude provedeno:
3.1 Měření koncentrace dusičnanů v rostlinných tkáních (přísun dusíkatých látek), a to prostřednictvím měření obsahu chlorofylu. Výstupní hodnoty budou uvedeny ve formátu indexu NDVI (normalized difference vegetation index) s přesností 1 m.
3.2 Měření bude na každé ploše provedeno minimálně na 500 bodech.
3.3 Z hodnot tohoto indexu bude vypracována mapa, pokrývající celou studovanou plochu.
3.4 Mapy těchto území budou graficky prezentovat změny v obsahu dusíkatých látek uvnitř mokřadní vegetace, rostoucí na zamokřených plochách.
3.5 Zajištění sledování gradientu změn od okolní polní kultury směrem do středu zamokřené plochy (2x za vegetační sezónu).
3.6 Zajištění proměření plodin na přilehlé zemědělské půdě v jedné linii od zamokřené plochy směrem do pole (1x za vegetační sezónu).
3.7 Stanovení schopnost mokřadu vázat fosfor na základě rozborů půdy a biomasy rostlin.
3.8 Shrnutí výsledků s cílem stanovení funkce drobných mokřadů při udržení vody a živin v zemědělské krajině.
3.9 Porovnání výsledků s metodami používanými v členských státech EU a USA.
4. Formou „best practice“ zpracovat manuál na tvorbu a následný management zbudovaných mokřadů.
5. Zpracovat návrh pro přípravu nového agroenvironmentálního programu zaměřeného na stabilizaci vodního režimu a živin v zemědělské krajině.
6. Zajistit seminář pro odborníky MZe, na kterém budou prezentovány možnosti fungování drobných polních mokřadů v rámci opatření PRV fungujících v jiných zemích EU, na téma: „Realizace opatření PRV na podporu zadržování vody a v ní rozpuštěných živin v členském státu EU Švédsko“.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky