Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010042587


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Povodí Vltavy, státní podnik
Identifiakční číslo:
70889953
Poštovní adresa:
Holečkova 8
Obec:
Praha 5
PSČ:
150 24
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Oddělení veřejných zakázek a smluv
Tel.:
K rukám:
Ing Jitka Wernerová
       
E-mail:
jitka.wernerova@pvl.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
https://www.pvl.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
DVT Únětický potok - rekontrukce koryta toku v ř. km 9,276 - 12,398
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Únětický potok, k.ú. Tuchoměřice, Kněžívka
Kód NUTS CZ020 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Jedná se o kompletní rekonstrukci opevnění koryta toku Únětického potoka v ř.km 9,276 – 12,398, jeho Etapu č.II, s vynecháním úseku v ř.km 10,333 – 11,685 (Etapa č.I), který byl dokončen a následně zkolaudován v roce 2010 a dále úseků v ř.km 9,276 – 9,355 a ř.km 11,943 – 11,984 z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů.
V celém řešeném úseku dojde k odstranění náletových dřevin, původního betonového opevnění včetně podkladu. V začátku úseku (SO 01) je navržena přírodní úprava koryta, kterou tvoří dvojitý lichoběžník s členitou kynetou se štěrkopískovým dnem tloušťky 0,2m a s kamenným pohozem svahů tloušťky 0,3m. V ostatních úsecích je zachován stávající průtočný profil, lichoběžníkové koryto šířky ve dně 1 – 2m a sklony svahů 1:1,5. Dno je navrženo střelkovité (popř. miskovitý tvar). Opevnění dna i svahů je navrženo z kamenné dlažby tloušťky 0,25m do cementové malty s vyspárováním. Celková délka rekonstruované části toku je cca 1895m.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
25 300 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45110000-1
 
Další předměty
45112500-0
44912000-6
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
12
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
ad A) Popis potřeb:
Zajištění výborného technického stavu břehového opevnění a dna koryta toku.

ad B) Popis předmětu:
Jedná se o kompletní rekonstrukci opevnění koryta toku.
V rámci předmětu díla budou odstraněny náletové dřeviny a kompletně odstraněno původní betonového opevnění včetně podkladu. Úprava toku bude provedena zemními pracemi s částečným opevněním svahů a dna kamenným pohozem, respektive kamennou dlažbou do cementového lože s vyspárováním.

ad C) Popis vzájemného vztahu předmětu a potřeb: Rekonstrukce zajistí výborný technický stav břehového opevnění a dna koryta toku.

ad D) Termín realizace: dokončení prací do 12-ti měsíců od předání staveniště.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
V rámci zadávacího řízení bude uplatněna podmínka sociálně odpovědného zadávání v souladu s § 44 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
19/07/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh