Veřejná zakázka: Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM Praha - projektová příprava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14774
Systémové číslo: P20V00001222
Evidenční číslo zadavatele: 68 - p - 2020; NZM/2020/1785
Datum zahájení: 11.11.2020
Nabídku podat do: 23.11.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM Praha - projektová příprava
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) je projektová příprava pro rekonstrukci multifunkčního sálu umístěného v 1. NP ve východním křídle hlavní budovy NZM, pobočka Praha na adrese Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 – Holešovice. Projektová příprava zahrnuje následující práce a činnosti:
a) zpracování studie proveditelnosti ve 3 variantách (cateringový pult u stěny sálu, cateringový pult v centrální části sálu - stávající místo, vlastní návrh) pro ověření reálnosti výše uvedené investiční akce vč. zajištění předběžného vyjádření rozhodujících dotčených orgánů státní správy,
b) zpracování projektové dokumentace vč. zajištění inženýrské činnosti (dále jen „IČ“) pro vydání pravomocného stavebního povolení (dále jen „DSP“) a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) vč. výkazu výměr (neoceněný položkový rozpočet) a kontrolního rozpočtu (oceněný výkaz výměr),
c) odborné konzultace, při přípravě návrhů odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace popř. změny nebo doplnění zadávací dokumentace a dále při posuzování nabídek dodavatelů předložených v rámci veřejné zakázky na dodavatele stavby,
d) výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) po dobu realizace stavby vč. zajištění nezbytných úprav projektové dokumentace a výkazu výměr, a to na základě průběhu stavby.
Projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr budou zpracovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

NIPEZ: 71200000-0 Architektonické a související služby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 540 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
 • IČO: 75075741
 • Poštovní adresa:
  Kostelní 1300/44
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky