Veřejná zakázka: Dodávka sedmimístného osobního automobilu pro zajištění potřeby VÚRV v.v.i. – Ruzyně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15851
Systémové číslo: P21V00000918
Datum zahájení: 17.08.2021
Nabídku podat do: 30.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka sedmimístného osobního automobilu pro zajištění potřeby VÚRV v.v.i. – Ruzyně
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
1. Předmětem této veřejné zakázky je dodávka sedmimístného osobního automobilu kategorie M1 pro zajištění potřeb VÚRV v.v.i. – Ruzyně.
2. Předmět plnění veřejné zakázky dále tvoří:
• dodávka, instalace, uvedení zařízení do provozu a provedení zkušebního provozu za asistence pracovníka zadavatele;
• doprava do místa plnění dle čl. 7 těchto zadávacích podmínek, pojištění spojené s dodávkou, veškeré poplatky spojené s dovozem zboží, clo, daně, dovozní a vývozní přirážky, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávkou zboží až do jeho předání v místě plnění s tím, že dodávka a uvedení do provozu v místech plnění kupujícího musí být provedeno v souladu s platnými právními předpisy ČR;
• záruka min. 24 měsíců (jednotná pro celou zakázku) ode dne protokolárního převzetí zboží kupujícím;
• garance autorizovaného servisu po dobu životnosti zboží – min. 5 roků, s tím, že pozáruční servis není předmětem plnění této zakázky;
• servis v záruční době (plné servisní pokrytí všech náhradních dílů), provádění příslušných revizí a kontrol dle platných norem a doporučení výrobce;
• dodávané zboží musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní a jiné předpisy;
• zaškolení určených osob zadavatele (2 osoby) autorizovanou osobou v rozsahu nezbytném pro řádný a bezpečný provoz předmětu zakázky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 330 580 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
 • IČO: 00027006
 • Poštovní adresa:
  Drnovská 507/73
  16100 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 518943

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky mohou být podávány poštou prostřednictvím držitele poštovní licence, případně osobně na adresu zadavatele zakázky, tj. VÚRV, v.v.i., Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6 – Ruzyně, nebo osobně tamtéž, do podatelny, v době: 7:30-8:00, 9:30-11:30, 12:00-14:30 hod., oproti potvrzení o převzetí nabídky.
V případě, že uchazeč nabídky pošle poštou, je povinen na obálku uvést zřetelně: „PONECHAT V PODATELNĚ!“.
V poslední den lhůty pro podání nabídek je možné odevzdat nabídky pouze na adrese zadavatele, a to od 7:30 do 8:00 a 9:30 do 10:00 hodin v podatelně.
Účastník zadávacího řízení je odpovědný i v případě poštovního podání za včasné doručení zásilky! Na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyly podány. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka zadávacího řízení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky