Veřejná zakázka: Expertní a poradenská činnost v oboru ochrany lesa před škodami zvěří, harmonizace složek prostředí a rozvoje biodiverzity lesních ekosystémů, jakož i osvěta a informační kampaň pro vlastníky a nájemce lesa i držitele a uživatele honiteb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18762
Systémové číslo: P23V00001106
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-057632
Datum zahájení: 14.12.2023
Nabídku podat do: 18.01.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Expertní a poradenská činnost v oboru ochrany lesa před škodami zvěří, harmonizace složek prostředí a rozvoje biodiverzity lesních ekosystémů, jakož i osvěta a informační kampaň pro vlastníky a nájemce lesa i držitele a uživatele honiteb
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1. Poskytování konzultační a poradenské služby a zvyšování odborné úrovně vlastníků, nájemců, podnájemců lesů, odborných lesních/mysliveckých hospodářů a myslivecké a lesní stráže (ve spolupráci s PČR). Tyto činnosti v sobě zahrnují: monitoring zahraničních a tuzemských informací, jejich praktické ověřování a uplatňování v praxi prostřednictvím individuálních konzultací (telefonicky, e-mailem, poštou), pořádání seminářů, popř. videokonferencí (se zvláštním zřetelem na problematiku afrického moru prasat), informačních materiálů, publikací s výstupem návrhů doporučení, odborných stanovisek, studií a projektů pro konkrétní oblasti.

2. Zabezpečení diagnostiky a hodnocení vývoje stavu poškození lesa zvěří ve vazbě na stanovení reálné kapacity prostředí a současný stav populací zvěře. Cíl bude naplňován podle požadavků praxe a státní správy prostřednictvím nových metodik a technologií, které nejsou běžně dostupné nebo v provozu zvládnutelné (např. nadstandardní matematicko-statistické zpracování databází škod, infrafotopasti, modelování situace v systému GIS atd.).

3. Na základě výsledků sledování škod zvěří v ČR na lesních porostech a výskytu kalamitních holin a nově zalesněných ploch, popřípadě v ohniscích AMP budou zpracovány programy a doporučení integrované ochrany lesa a prováděna poradenská činnost pro vlastníky či správce obnovovaných ploch.

4. Pro státní správu lesů a myslivosti, vlastníky a nájemce obor a bažantnic v lesích zvláštního určení (jedná se o významné krajinné prvky zvyšující biodiverzitu prostředí) budou zpracovávány speciální programy a studie proveditelnosti směřující ke zvyšování diverzity prostředí a k ekologicky vyváženému stavu.

5. Poradenská činnost v souvislosti s přípravou uživatelů honiteb na znovuvypuknutí a průběhu nákazy Afrického moru prasat v honitbě (konzultace na místě na téma opatření ke snížení stavů černé zvěře, realizace postupů správné praxe při ulovení divočáka v zamořené zóně, vyhledávání a likvidace kadáverů apod.).

6. Poradenská činnost v oblasti redukce škod zvěří na lesních porostech a zemědělských pozemcích souvisejících s lesními porosty a v oblasti managementu expandujících druhů, jejichž sezónní stávaniště jsou v lese (jelen sika, prase divoké, daněk skvrnitý a další).

7. Pro zadavatele na vyžádání vypracovat víceleté proveditelné intenzivní plány lovu (tzv. vstřícné plány) a management honiteb v zadavatelem určených lokalitách ve spolupráci s ÚHÚL.

8. Informační a konzultační servis pro státní správu a uživatele honiteb pro druhy IAS (invazivní nepůvodní druhy) a jejich eradikace. Poradenství pro prodej a zpracování zvěřiny.

9. Pro objednatele zpracovat dílčí studie a poradenskou činnost související s novelizací zákona o myslivosti a jeho prováděcích předpisů.

10. Zpracování písemných informačních zpráv pro objednatele o stavu plnění činností v uvedených bodech, včetně podrobného přehledu o časové náročnosti a postupech řešení u jednotlivých případů a zpracování zpětné vazby z proběhlých seminářů za rok.

Veškeré služby a související činnosti, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky, jsou vymezeny v podrobnostech nezbytných k realizaci veřejné zakázky v rozsahu požadovaném zadavatelem v Závazném textu návrhu smlouvy (Příloha č. 1 zadávací dokumentace).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor státní správy myslivosti a rybářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky