Veřejná zakázka: VD Orlík - Modernizace lodního výtahu sportovní plavby (předběžná tržní konzultace)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8769
Systémové číslo: P17V00000717
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.05.2017
Předběžný zájem vyjádřit do: 10.07.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Orlík - Modernizace lodního výtahu sportovní plavby (předběžná tržní konzultace)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Toto oznámení se týká předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Cílem veřejné zakázky je modernizace lodního výtahu sportovní platby umístěného na vodním díle Orlík.

Účelem předběžné tržní konzultace je seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem zadání veřejné zakázky a současně i získání všech informací potřebných pro správné a objektivní stanovení zadávacích podmínek veřejné zakázky

Bližší informace, včetně přihlášky k účasti na předběžné tržní konzultaci, jsou dostupné v přiložených dokumentech.

S ohledem na zájem zadavatele, aby se předběžné tržní konzultace účastnil co nejširší okruh dodavatelů, včetně dodavatelů zahraničních, zadavatel vyhotovil výzvu k účasti na předběžné tržní konzultaci včetně její přílohy č. 1 v českém i v anglickém jazyce.

Zadavatel však upozorňuje, že veškerá komunikace (jak písemná, tak ústní) v rámci předběžné tržní konzultace bude probíhat v českém, případně slovenském jazyce; veškeré další informace a dokumenty (včetně dotazníku dle bodu 12 této výzvy) bude zadavatel poskytovat výhradně v českém jazyce a veškeré úkony a komunikace ze strany dodavatelů vůči zadavateli musí být vedeny v českém, případně slovenském jazyce.

Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že toto oznámení není výzvou k vyjádření předběžného zájmu ve smyslu § 58 odst. 5 nebo § 129 odst. 4 zákona, ani výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku. Položkou „Předběžný zájem vyjádřit do“ v tomto formuláři se rozumí termín pro podání přihlášky k účasti na předběžné tržní konzultaci.

English version:
This notice is related to a preliminary market consultation pursuant to Sec. 33 of Act no. 134/2016 Coll, on Public Procurement, as amended (hereinafter, the „Act“).

The objective of the public contract is the modernisation of the leisure boat lift in the Orlík Waterworks.

It is in the interest of the Contracting Authority that the broadest range of contractors take part in the preliminary market consultation, including foreign contractors, and has therefore prepared the call for participation in the preliminary market consultation, including Annex 1, both in Czech and English.

However, the Contracting Authority points out that all the communications (written and oral) during the preliminary market consultation will be in Czech or Slovak. All other information and documents (including the questionnaire under point 12 herein) will be provided only in Czech and all acts and communications on the part of the contractors shall be conducted in Czech or Slovak.

For the avoidance of doubt, the Contracting Authority states that this notice is not an invitation to express preliminary interest as laid down by Sec. 58 (2) and (5) or Sec. 129 (4) of the Act, nor is it an invitation to tender.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Přihláška k účasti na předběžné tržní konzultaci se podává na předepsaném formuláři prostřednictvím e-mailu.

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky