Veřejná zakázka: Přírodě blízká protipovodňová ochrana - obec Karlovice, Zadní Ves

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 14579
Systémové číslo: P20V00001027
Evidenční číslo zadavatele: 1293
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.09.2020
Nabídku podat do: 15.10.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přírodě blízká protipovodňová ochrana - obec Karlovice, Zadní Ves
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí (http://www.opzp.cz).

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Specifický cíl 1.3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

Aktivita 1.3.1 Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0010394

Předmětem stavby je realizace přírodě blízkých úprav levobřežního inundačního území vodního toku Opava v intravilánu obce Karlovice, místní části Zadní Ves, tzn. systému odvodňovacích koryt včetně betonových propustků, balvanitého skluzu, opevnění lom. kamenem, terénních úprav, souvisejících přeložek inženýrských sítí a vegetačních úprav. Bližší informace jsou uvedeny v Přílohách zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 211 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky