Veřejná zakázka: Ohře - probírka břehového porostu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 14669
Systémové číslo: P20V00001117
Datum zahájení: 09.10.2020
Nabídku podat do: 26.10.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ohře - probírka břehového porostu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Požadujeme provést probírku břehového porostu (obou břehů podél vodního toku Ohře v úseku jez Želina až obec Perštejn Lužný - konec správy závodu CV - ř. km 124,000–142,600.
Jedná se o stromy suché, vyhnilé, duté s prosychající korunou, dále se jedná o vývraty a polomy. Tyto stromy mohou ohrozit chodce procházející po naučné stezce ,,Želinský meandr“ či cyklisty pohybující se po cyklistické stezce, která prochází uvedeným úsekem, ale i vodáky na toku. Jedná se celkem o 227 ks stromů, u kterých požadujeme provést zásah (146 ks kácení, 51 ks hlavový řez ve výšce 2 - 3 m, 30 ks odstranění vývratů a 23 ks stromů ořez suchých větví), podrobněji viz přílohy výzvy.
Celkový objem dřevní hmoty nastojato dle taxace JHK breh je 212,39 plm, objem využitelné dřevní hmoty byl stanoven na 103,9 plm. V rámci akce požadujeme také odstranit 1 869 m2 křovin vyrůstajících v průtočném profilu VT Ohře. Podrobnější info o lokalitě stromů a křovin viz. příloha ZD ortofotomapa. Označení stromů určených k zásahu bylo provedeno pořadovým číslem a terčíkem dendrologem podniku v roce 2020.
V úseku Želinského meandru se jedná o těžko přístupný terén pro techniku. Při provádění požadovaného ořezu suchých větví bude nutné, v některých případech, použít horolezeckou techniku, nebo využít plošiny.
Stromy určené k zásahu se nacházejí na pozemcích s právem hospodaření pro Povodí Ohře,s.p..
Dodavatel je povinen dodržovat podmínky stanovené Krajským úřadem Ústeckého kraje a případně Odboru ŽP Městského úřadu Kadaň. Kácení bude prováděno v místě s možným výskytem netopýrů, a proto byl objednán odborník na provedení průzkumu. Průzkum by měl být dokončen do konce října 2020. Po dokončení průzkumu předá objednaný odborník zprávu objednateli a ten s ní seznámí zhotovitele.
Zbytková dřevní hmota bude zlikvidována na místě pálením (zhotovitel si nechá odsouhlasit na příslušném úřadě a oznámí na HZS) či štěpkováním. Větve, křoviny a zbytky dřevní hmoty nesmí zůstat na místě. Po seštěpkování požadujeme štěpky odvézt a zlikvidovat. Při kácení a následných manipulacích nesmí dojít k poškození opevnění toku. Dále nesmí dojít k poškození okolních stromů a v případě, že k tomuto dojde, bude provedeno jejich ošetření.
Dodavatel bere na vědomí, že okamžikem oddělení kmene od pařezu se dřevní hmota stává movitou věcí a vlastnické právo k ní přechází na dodavatele.

Zázemí pro dodavatele, opatření na zabezpečení pracoviště, skladování vytěžené dřevní hmoty, zvláštní užívání silnic, vstup na pozemky jsou plně záležitostí dodavatele.
Detailněji viz výzva.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 256 341 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy