Veřejná zakázka: Levobřežní silnice, OHO, I. etapa (stavba č. 4369)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 19201
Systémové číslo: P24V00000406
Evidenční číslo zadavatele: 1588
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-030091
Datum zahájení: 01.07.2024
Nabídku podat do: 02.08.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Levobřežní silnice, OHO, I. etapa (stavba č. 4369)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka bude realizována za účasti finančních prostředků Ministerstva zemědělství v rámci dotačního programu 129 500 „Podpora prevence před povodněmi V.“.

Klasifikace podle CPV kódu: 45233120-6 - Výstavba silnic

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba mostu přes Čakovský potok, pozemní účelové komunikace kategorie S7,5/50 v délce cca 234 m, silniční propojky s místní rozvojovou zónou a místní komunikace v délce cca 270 m. Součástí prací bude dále zřízení dopravního značení a vegetační doprovod stavby.

Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky jsou také zejména následující činnosti:
- vypracování harmonogramu prací
- oznamování orgánům státní správy, organizacím a vlastníkům nemovitostí nutných milníků realizace stavby, zejména zahájení a ukončení prací,
- vybudování zařízení staveniště a jeho odstranění, včetně všech nákladů spojených s jeho provozem,
- zajištění dopravně inženýrských opatření zahrnujících dočasné dopravní značení,
- vypracování dílenských a výrobních dokumentací,
- doplnění a schválení zpracovaného havarijního a povodňového plánu,
- aktualizace vyjádření k existenci sítí, jejich vytýčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště a jejich protokolární zpětné předání správcům,
- odvoz a uložení odpadu z činnosti dodavatele na skládku,
- zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení stavby,
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně zajištění zapracování všech provedených změn,
- geodetické zaměření stavby,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, který bude před započetím stavby dodavatelem vhodným způsobem zdokumentován,
- zajištění přístupových komunikací ke staveništi, včetně jejich údržby po dobu stavby a oprav po dokončení stavby; pasport stavu komunikací před a po dokončení stavby,
- koordinace s ostatními stavbami připravovanými ve vazbě na toto dílo.
Bližší popis činností je uveden v Obchodních podmínkách – návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 4 zadávací dokumentace).

Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této veřejné zakázky tvoří Přílohu č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena
 • Identifikátor dotačního projektu: 129 500 „Podpora prevence před povodněmi V.“

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy