Veřejná zakázka: VD Očihov - funkční objekty

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 15763
Systémové číslo: P21V00000831
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-026301
Datum zahájení: 20.07.2021
Nabídku podat do: 20.08.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Očihov - funkční objekty
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
1. Vypuštění nádrže za asistence potápěčů a ve spolupráci s českým rybářským svazem. Vypouštění bude provedeno v 5 fázích, podrobněji Technická zpráva SO 04. Vypuštění nádrže je možné provést, v návaznosti na ochranu živočichů, v měsíci říjnu.
2. Stávající objekt spodní výpusti bude zbourán. Současně bude proveden překop tělesa hráze v místě odpadního potrubí. Následně bude potrubí vyjmuto, bude zbourán stávající objekt spodní výpusti a výtokový práh. Nový objekt spodní výpusti bude mít podobu uzavřeného požeráku s dvojitou dlužovou stěnou a uzávěrem – kanalizačním šoupětem DN250. Nátok k požeráku bude zajištěn pomocí přímých křídel polorámové železobetonové konstrukce. Současně bude uloženo nové odpadní potrubí DN500 z PP, délky 43,53 m. Potrubí bude obetonováno a bude zakončeno novým výtokovým prahem. Podrobněji Technická zpráva SO 01.
3. Provedení opravy bezpečnostního přelivu. Z bezpečnostního přelivu bude odstraněna ocelová lávka. Dále bude vybourán stávající betonový pas a rozebrána přilehlá kamenná dlažba. Nová konstrukce bezpečnostního přelivu se bude sestávat ze základového betonového pasu, na jehož korunu budou ukotveny kamenořezy. Následně bude opravena vybouraná kamenná dlažba v plném rozsahu. V ploše skluzu bude lokálně opravena poškozená stávající dlažba. Ocelová lávka nebude nebude obnovena. Stávající železobetonové boční zdi skluzu budou zbourány. Nově budou vybudovány zděné zdi z lomového kamene. Součástí bočních zdí budou i dvě kamenná schodiště (jedno na každém břehu). Detailněji viz Technická zpráva SO 02.
4. Součástí akce bude i kácení stromů a náletové dřeviny na vzdušném svahu hráze. Podrobněji viz Technická zpráva SO 03.
Zadavatel upozorňuje, že součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i odkup dřevní hmoty z pokácených stromů za cenu minimálně 680 Kč / 1 plm. Detailněji viz soupis prací SO 03 položka pořadové číslo (PČ) 12 , kód pol. 16501RR, název pol. "Odkup dřevní hmoty z pokácených stromů". Vytěženou dřevní hmotu odkoupí zhotovitel od objednatele za cenu min. 22 977,20 Kč bez DPH (výpočet: min. 680,- Kč x 33,79 plm).
5. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, a zněním smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „smlouva“), které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 434 951 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy