Veřejná zakázka: VD Baška - převedení extrémních povodní, stavba č. 4142

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18229
Systémové číslo: P23V00000575
Evidenční číslo zadavatele: 1538
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-029364
Datum zahájení: 10.07.2023
Nabídku podat do: 11.08.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Baška - převedení extrémních povodní, stavba č. 4142
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka bude realizována za účasti finančních prostředků Ministerstva zemědělství v rámci dotačního programu 129 500 „Podpora prevence před povodněmi V“.

Předmětem stavby je stavba nového sdruženého objektu, úprava PB zavázání hráze a související stavby. Účelem stavby je zvýšení bezpečnosti vodního díla zvláště při povodních. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky jsou také zejména následující činnosti:
- vybudování zařízení staveniště a jeho odstranění, včetně všech nákladů spojených s jeho provozem,
- vypracování havarijního a povodňového plánu vč. zajištění jejich schválení,
- aktualizace vyjádření k existenci sítí, jejich vytýčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště a jejich protokolární zpětné předání správcům,
- odvoz a uložení odpadu z činnosti dodavatele na skládku,
- zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení stavby,
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně zajištění zapracování všech provedených změn,
- geometrické zaměření stavby,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, který bude před započetím stavby dodavatelem vhodným způsobem zdokumentován,
- zajištění přístupových komunikací ke staveništi, včetně jejich údržby po dobu stavby a oprav po dokončení stavby; pasport stavu komunikací před a po dokončení stavby

Bližší popis činností je uveden v Obchodních podmínkách – návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace).

Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této veřejné zakázky tvoří přílohu č. 1, č. 2 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky