Veřejná zakázka: Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti Povodí Ohře, státního podniku včetně návrhů možných protipovodňových opatření

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 19200
Systémové číslo: P24V00000405
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-018302
Datum zahájení: 24.04.2024
Nabídku podat do: 28.05.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti Povodí Ohře, státního podniku včetně návrhů možných protipovodňových opatření
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Ohře včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe).
Předmětem veřejné zakázky je zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik a dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem pro vybrané úseky vodních toků, které byly v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (dále jen Povodňová směrnice) předběžně vyhodnoceny jako úseky s významným povodňovým rizikem. V rámci této zakázky se jedná celkově o 13 úseků vodních toků (v celkové délce 226,479 km) agregovaných do 8 oblastí s významným povodňovým rizikem uvedených v tabulce, která je přílohou č. 1 smlouvy. Mapy povodňového nebezpečí, povodňového ohrožení a mapy povodňových rizik budou zpracovány, resp. aktualizovány v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy.
U celkového počtu 4 obcí (Děčín v rámci OHL_05-01, Děčín v rámci OHL_07-01, Sokolov v rámci OHL_02-03, Svatava v rámci OHL_02-04) zasahujících zastavěným územím do oblastí s významným povodňovým rizikem budou zpracovány a vyhodnoceny návrhy protipovodňových opatření. Výčet obcí je uveden v příloze č. 2 smlouvy. Tato opatření budou od počátečních až po finální návrhy projednávána se zástupci obcí. Opatření budou posouzena a bude prokázáno, že v rozsahu N-letých průtoků nezhorší odtokové poměry.
Součástí prací bude vyhodnocení realizovaných konkrétních, obecných, strukturálních i nestrukturálních opatření navržených v původních dokumentacích oblastí s významným povodňovým rizikem z předchozího plánovacího cyklu, tj. opatření v úsecích vodních toků v celkové délce 308,2 km.
Na základě výše uvedených prací budou zpracovány dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem obsahující mj. jak vyhodnocená konkrétní stavební protipovodňová opatření, tak opatření nestavebního charakteru.
Součástí prací bude vypořádání připomínek uplatněných při projednávání s veřejností a spolupráce s tvůrcem příslušných plánů pro zvládání povodňových rizik.
Dodavatel se bude při tvorbě map řídit Metodikou tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, kterou zpracoval Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. (dále jen Metodika) a která je uveřejněna na www.povis.cz.
Podrobnosti zpracování veškerých prací jsou uvedeny v Metodice, ve Standardizačním minimu pro zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (na www.povis.cz), v Osnově dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem (příloha č. 3 smlouvy) a v této kapitole.
Dodavatel může při plnění zakázky využít níže uvedené podklady:
1. Studie záplavových území pro předmětné úseky vodních toků.
2. Manipulační řády vodních děl ve správě státního podniku Povodí Ohře.
3. Platné měrné křivky limnigrafických stanic ve správě státního podniku Povodí Ohře.
4. Povodňové značky, které má Povodí Ohře, státní podnik k dispozici.
5. Mapy povodňového nebezpečí, povodňového ohrožení a mapy povodňových rizik zpracované v předchozích plánovacích cyklech – k dispozici v Centrálním datovém skladu (první plánovací cyklus - http://cds.chmi.cz/?lang=cs, druhý plánovací cyklus - https://cds.mzp.cz/.)
6. Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem (na vodních tocích, které jsou ve správě Povodí Ohře, státního podniku), které jsou přílohou platného Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe.
7. Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem (na vodních tocích, které jsou ve správě Povodí Ohře, státního podniku), které byly přílohou Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe v předchozím plánovacím období.
Výše uvedené podklady budou poskytnuty vybranému dodavateli.

Detailněji viz zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 753 608 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy