Veřejná zakázka: OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – uvolnění průtočného profilu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 17187
Systémové číslo: P22V00000811
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.07.2022
Nabídku podat do: 17.08.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – uvolnění průtočného profilu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava povodňových škod na Jílovském potoce v ř. km 0,000 – 9,500. V rámci technického řešení bylo provedeno rozdělení jednotlivých poruch do 8 etap dle přístupů a provázanosti. Byly stanoveny priority v 5 stupních od velmi nízké priority po velmi vysokou prioritu. Byla přiřazena priorita etapám jako celku, zároveň byla přiřazena priorita pro jednotlivá poškození.
Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován investičním záměrem (IZ), ve kterém byly spojeny akce “OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – uvolnění průtočného profilu” a “OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín – Jílové” z důvodu provázanosti škod. IZ obsahuje i potřebný výkaz výměr. IZ tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek. Návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku (dále jen „smlouva“) tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
Předmětem díla je i zpracování projektové dokumentace dle Technické specifikace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, včetně geodetického zaměření, dokladové části, soupisu prací a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby. Blíže viz. Technická specifikace, která tvoří přílohu č. 7 této zadávací dokumentace. Detailněji viz ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 42 120 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy